00:04:52

Katastar i zemljišnik

Trenutno online posjetilaca

We have 9 guests online
Stranice Općine Podgora
Sretni blagdani PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 29 December 2014 08:46

 

Last Updated on Monday, 29 December 2014 08:46
 
Obavijest građanima koji proizvode jaka alkoholna pića za vlastitu potrošnju, te malim proizvođačima vina PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 11 December 2014 09:28

Usprkos tomu što je već nekoliko godina na snazi Zakon o trošarinama, odnosno propisi koji reguliraju prava i obveze malih proizvođača jakih alkoholnih pića, te malih proizvođača vina, u cilju što bolje informiranosti građana, podsjećamo ih na pravnu regulaciju.
MALI PROIZVOĐAČI JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića smatra se fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu. Tako proizvedena jaka alkoholna pića mogu se koristiti samo za osobnu uporabu, no nije dozvoljena prodaja.

Prijava za upis u registar
Mali proizvođač jakog alkoholnog pića (neovisno o tome da li je vlasnik kotla ili kotao unajmljuje kako bi ga koristio za proizvodnju jakog alkoholnog pića) u obvezi je carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se u 3 primjerka na Obrascu PUR iz Priloga 14 Pravilnika o trošarinama te je uz istu potrebno dostaviti podatak o mjestu proizvodnje i podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola (kotla) koji „mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ ima u vlasništvu i/ili koristi za proizvodnju jakog alkoholnog pića. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika ovjerena od strane ovlaštene osobe nadležnog carinskog ureda smatra se ovlaštenjem za rad.

Obračunavanje i plaćanje trošarine

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je sam obračunati trošarinu tijekom obračunskog razdoblja koje je jednako kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca) te istu platiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. Carinski ured Ploče ne dostavlja obveznicima uplatnice, niti obrasce godišnjeg izviješća. Trošarina se plaća ovisno o zapremnini uređaja, tj. kotla koji ima u vlasništvu, odnosno koji koristi u proizvodnji jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, koja iznosi za kotao zapremine do uključivo 100 litara - 100,00 kuna, a za kotao zapremnine preko 100 litara  - 200,00 kuna. U slučaju da mali proizvođač jakog alkoholnog pića proizvede za vlastite potrebe količinu pića veću od propisane odnosno više od 20 litara čistog alkohola godišnje, dužan je, uz već obračunati godišnji paušal (iznos trošarine obračunat ovisno o zapremini kotla), na razliku obračunati i platiti puni iznos trošarine koji je propisan za etilni alkohol (53 kune po litri čistog alkohola). Iznos trošarine potrebno je uplatiti na račun Državnog proračuna RH HR1210010051863000160, a ostali podaci za popunjavanje naloga za plaćanje su :
„model“ - „68“, 
„poziv na broj odobrenja“ „1066“ - osobni identifikacijski broj (OIB) malog proizvođača jakih alkoholnih pića.

Podnošenje godišnjeg izviješća 

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ u obvezi je najkasnije do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP iz Priloga 23 Pravilnika o trošarinama.
U onoj godini u kojoj neće proizvoditi, obveznik se može odjaviti do 30. lipnja, te mu za tu godinu obveza plaćanja trošarine ne nastaje.
Prekršajne sankcije

Napominjemo kako je postupanje suprotno propisima koji reguliraju ovu materiju, (između ostaloga nezakonita proizvodnja, prodaja jakih alkoholnih pića, neplaćanje trošarine, nepodnošenje godišnjeg izviješća) prekršajno sankcionirano novčanom kaznom koja iznosi od 5.000,00 kuna pa do 100.000,00 kuna.

MALI PROIZVOĐAČI VINA
U nadležnom carinskom uredu u Registar trošarinskih obveznika dužni su se najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje prijaviti samo vinari koji proizvode za komercijalne svrhe. Prema zakonskoj definiciji „mali proizvođač vina“ je osoba koja u komercijalne svrhe proizvodi ne više od 1000 hektolitara vina godišnje. Mali proizvođači vina obvezni su do 31.siječnja Carinskom uredu dostaviti za proteklu godinu izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina (na obrascu GI-MPV) i inventurnu listu sa stanjem zaliha na dan 31.12. po sortama vina.

Svi propisi kao i potrebni obrasci dostupni su web stranici Carinske uprave pod linkom Harmonizirane trošarine http://www.carina.hr/Dokumenti/Propisi.aspx?i=13, dok više informacija građani mogu dobiti na linku  http://www.carina.hr/Dokumenti/Dodatno.aspx.
Također građani mogu osobno kontaktirati carinske službenike Službe za trošarine i posebne poreze u Carinskom uredu Ploče svakim radnim danom od 07.30 pa do 15.30 na brojeve telefona 020/796-031 i 020/796-025.
 
Natječaj za dodjelu nagrada uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Podgora PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 03 December 2014 13:38

061-01/14-01/4

2147/05-01/01-14-1

01. prosinca 2014. god.

N A T J E Č A J

za dodjelu nagrada uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Podgora

Na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele nagrada uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora, dodijelit će se po dvije nagrade za svaku studentsku godinu redovitim studentima s područja Općine Podgora koji su postigli najveći prosjek ocjena u studentskoj godini 2013./2014.

Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu nagrada imaju studenti državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Podgora najmanje pet godina prije podnošenja prijave na natječaj i ispunjavaju slijedeće uvjete:

Da su redoviti studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili redoviti studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00.

Studentima prve godine studija vrednuje se prosjek ocjena završenog razreda srednje škole.U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti prosjek ocjena u postupku dodjele stipendije primjenjivat će se isti kriterij za raniju godinu studija ili školovanja, sve dok se ne utvrdi razlika.

Lista prvenstva za dodjelu nagrada sastavlja se na osnovu visine prosječne ocjene kandidata.

Prijave na natječaj podnose se osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30. prosinca 2014. godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. Potvrdu o prosjeku ocjena iz studentske godine 2013./2014.,

2. Potvrdu o upisu u tekuću godinu studija,

3. Domovnicu,

4. Potvrdu o prijavi prebivališta u zadnjih pet godina.

NAČELNIK

OPĆINE PODGORA

Ante Miličić v.r.

 
POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA, POJEDINACA I OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA za financiranje programa javnih potreba na području Općine Podgora za 2015. PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 28 November 2014 09:28

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA PODGORA
JEDINSTVENI  UPRAVNI ODJEL

Objavljuje:
POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA, POJEDINACA I OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA
za financiranje programa  javnih  potreba na području  Općine Podgora za 2015.
I.
Pravo sudjelovanja na ovom  Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, zajednice i klubovi koje su registrirane i djeluju na području Općine Podgora, te ostali proračunski korisnici.

II.
Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Podgora jesu djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od  interesa za Općinu Podgora

U program javnih potreba Općine Podgora za 2015.godinu uvrstit će se programi:

- športskih udruga
- udruga mladih
- gospodarskih udruga
- braniteljskih udruga
- redovna djelatnost ustanova i udruga u kulturi
- kulturno umjetnički amaterizam
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost
- poticanje likovnog stvaralaštva
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- časopisi i književne manifestacije
- knjižnična djelatnost
- muzejsko-galerijska djelatnost
- nova medijska kultura
- ostali programi proračunskih korisnika od interesa za Općinu Podgora
III.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Podgora.

IV.
U obrazloženju prijedloga predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Podgora.

Predlagatelj može pripremiti više programa, ali svaki program mora biti prijavljen na zasebnoj prijavnici koju mogu preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podgora.
V.
Udruge su dužne priložiti izvadak iz Registra udruga ne stariji od tri mjeseca i izvješće o namjenski utrošenim sredstvima ( sa dokazima – izvod žiro računa, blagajnički izvještaji, računi ) dobivenih iz Proračuna Općine Podgora u 2014. godini zaključno sa danom podnošenja prijave za Proračun 2015. godine.
VI.
Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Podgora dužni su uz prijavnice dostaviti u roku navedenom u članku VII. ovog  natječaja  polugodišnje financijsko izvješće za 2014.godinu

VII.
Prijedloge Programa u navedenim područjima pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti najkasnije do 31.studenog 2014.godine na adresu:

OPĆINA PODGORA
Jedinstveni upravni odjel
A.K.Miošića 2
21327 Podgora

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se ni razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba na području Općine Podgora za 2015.godinu.Načelnik:
Ante Miličić

PRIJAVA PROGRAMA 2015. godina-obrazac.doc

PRIJAVA UDRUGE-obrazac 2015.doc

Last Updated on Friday, 28 November 2014 09:28
 
OBAVIJESTI O DONACIJAMA KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ANTE MILIČIĆA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 17 July 2014 12:02

OBAVIJESTI O DONACIJAMA KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ANTE MILIČIĆA (PDF)

 

 

 
JAVNI POZIV ZA NADMETANJE ZA KORIŠTENJE INFO PULTA BETONSKOG BRODA U PODGORI PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 23 June 2014 13:30

382-01/14-01/1

2147/05-01/01-14-1

23. lipnja 2014. godine

 

Na temelju članka 6. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na korištenje ("Glasnik Općine Podgora" br. 4/12), načelnik Općine Podgora objavljuje sljedeći:

 

 

JAVNI POZIV ZA NADMETANJE

 

Članak 1.

Predmet ovog poziva je nadmetanje za sezonsko korištenje od srpnja do kraja listopada 2014. godine info pulta- betonskog broda u Podgori na predjelu Plišivac.

 

Članak 2.

Info pult iz članka 1. daje se na korištenje za pružanje usluga turističke agencije sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ( «Narodne novine» br. 68/07, 88/10, 30/14).

 

Članak 3.

Nadmetati se mogu osobe registrirane za pružanje usluge turističke agencije.

Ponuditelji se mogu nadmetati samo ako nemaju dugovanja prema Općini Podgora po bilo kojoj osnovi.

 

Članak 4.

Početna cijena ponude za korištenje info pulta iz članka 1. iznosi 10.000,00 kn.

Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena.

 

Članak 5.

Rok za podnošenje ponuda je 27. lipnja 2014. godine ( petak) u 13,00 sati, bez obzira na način dostave.

Najpovoljnijeg ponuditelja prema prethodno navedenim kriterijima odabrat će Načelnik Općine Podgora,a ponuditelji će o izboru biti obaviješteni istog dana do 14,00 sati na dokaziv način ( e-mailom, faxom).

 

Članak 6.

Odabrani ponuditelj dužan je ponuđenu cijenu uplatiti prije sklapanja ugovora.

Članak 7.

 

Način sastavljanja i dostave ponuda:

Ponuda mora sadržavati:

- Podatke o podnositelju ponude ( naziv, sjedište, adresa, OIB) sa brojem telefona, e-maila i telefaxa ponuditelja,

-ponuđenu cijenu ( sa i bez PDV-a),

- Ponuditelj prilikom podnošenja ponude mora uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude- novčani polog u iznosu od 2.000,00 kn na ž.r. Općine Podgora (IBAN) br. HR4523300031833900002, poziv na broj 7706-OIB, model HR 24 uz naznaku svrhe: «jamstvo za ozbiljnost ponude, natječaj za info-pult». Ponuditelj mora uz ponudu dostaviti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude ( izvadak sa računa Ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje). Jamstvo za ozbiljnost ponude vratit će se ponuditeljima u roku od 8 dana od donošenja odluke o odabiru ili nakon poništenja postupka,

- dokaz o registraciji za pružanje usluga turističke agencije,

-Ponude se predaju u zatvorenim omotnicama s naznakom «NE OTVARAJ» na

protokol Općine Podgora, najkasnije do 27. lipnja 2014. godine( petak) do 13:00 sati, bez obzira na način dostave.

Članak 8.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

NAČELNIK:

Ante Miličić, v.r.

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6