03:19:14

Katastar i zemljišnik

Trenutno online posjetilaca

We have 17 guests online
Stranice Općine Podgora
NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja zelenih površina u Općini Podgora PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 19 May 2014 08:20

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03,82/04, 178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11 i 90/11) i članka 5. Odluke o uvjetima i mjerilima javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja groblja zelenih površina u Općini Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br. 6/14), načelnik Općine Podgora objavljuje:

 

NATJEČAJ

za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova

održavanja zelenih površina u Općini Podgora

 

1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja zelenih površina u naseljima Općine Podgora na temelju ugovora. Pod održavanjem zelenih površina podrazumijeva se hortikulturno uređenje parkova i nasada i održavanje zelenila (zalijevanje, košnja, pilanje i slični poslovi) prema troškovniku koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

2. Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja zelenih površina u Općini Podgora sklopit će se na rok od četiri godine.

3. Ponude moraju sadržavati:

1) naziv i sjedište ponuditelja, adresu ponuditelja, OIB, broj žiro-računa, naznaku da li je ponuditelj u sustavu pdv-a, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, ime osobe za kontakt, broj telefona i telefaxa;

2) izvadak iz sudskog, obrtnog, odnosno drugoga odgovarajućeg registra, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja iz kojeg je vidljiva registrirana djelatnost koja je predmet natječaja;

3) jamstvo za ozbiljnost ponude -novčani polog u iznosu od 10.000,00 kuna ponuditelj je dužan uplatiti na žiro-račun Općine Podgora i to na IBAN ili broj računa Naručitelja: HR4523300031833900002, poziv na broj 7706-OIB, model HR 24 uz naznaku svrhe: «jamstvo za ozbiljnost ponude za Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja zelenih površina u Općini Podgora» i dostaviti potvrdu o uplati gotovinskog pologa;

4) potvrdu porezne uprave o podmirenim obvezama plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe) ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;

5) izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta da gospodarski subjekt i osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave natječaja.;

6) BON-1, odnosno odgovarajući financijski izvještaj zemlje sjedišta izdan od strane Financijske agencije ili odgovarajuće bankarske, financijske institucije ili tijela ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske, kao dokaz uspješnosti poslovanja;

7) izjavu ponuditelja da raspolaže opremom potrebnom za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja i kadrovskoj osposobljenosti, sa brojem i kvalifikacijama zaposlenih;

8) popis sredstava i opreme za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja;

9) ispunjen, potpisan i ovjeren troškovnik, sa mjesečnom i ukupnom godišnjom cijenom održavanja izraženom u kunama, sa i bez PDV-a, ovjeren od strane ponuditelja;

10) rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Ponudu je potrebno izraditi u pisanom obliku i mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Stranice ponude označavaju se rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranica ponude.

4. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

5. Rok i način plaćanja: virmanom na žiro- račun izabranog ponuditelja u roku od 30 dana od ispostave računa koji dospijeva 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

6. Ponude koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju smatrat će se nepotpunim i neće se

razmatrati.

7. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i

adresom ponuditelja, preporučenom poštom na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića

Miošića 2, 21327 Podgora, s naznakom «za natječaj za povjeravanje obavljanja

komunalnih poslova održavanja zelenih površina u Općini Podgora - ne otvaraj».

8. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

9. Otvaranje ponuda nije javno.

10. Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova iz ovog natječaja donijet će Općinsko vijeće Općine Podgora.

11. Odluka Općinskog vijeća dostavit će se ponuditeljima u roku od 15 dana od dana

donošenja.

12. Natječajna dokumentacija se dostavlja ponuditeljima na zahtjev, a može se preuzeti i na web-stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina/.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon: (021) 603-953.

 

NAČELNIK:

Ante Miličić

 

 

 

- Održavanja zelenih površina u Općini Podgora (TROŠKOVNIK)

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 19 May 2014 11:34
 
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Podgora PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 09 May 2014 07:54

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 013-03/14-01/0001
URBROJ: 2181/1-14-14-54
SPLIT, 02.05.2014.
Na temelju ĉlanka 32. i 33. Zakona o izboru ĉlanova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Ţupanijsko izborno povjerenstvo SPLITSKO-DALMATINSKE ŢUPANIJE donosi

RJEŠENJE
o odreĊivanju biraĉkih mjesta
NA PODRUĈJU OPĆINE PODGORA
Na podruĉju Općine PODGORA odreĊuju se biraĉka mjesta

1. Biraĉko mjesto broj 1.
PODGORA
ZGRADA OPĆINE, PODGORA, A.K. MIOŠIĆA 2
na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u
PODGORA: ANDRIJE KAĈIĆA MIOŠIĆA, BIOKOVSKA, BRAĆE LETICA, BRANIMIROVA OBALA, ĈAKLJE, DR.IVANA SISARIĆA, DUBROVAĈKA ULICA, HVARSKA ULICA, IVANA GORANA KOVAĈIĆA, IVANA MEŠTROVIĆA, IVANA RENDIĆA, JADRANSKA, JAKIĆI, KAŠTEL, KRIŢANIĆI, LETIŠĆE, MAKARSKA ULICA, MALA POŢARICA, MARINOVIĆI, MARKA MARULIĆA, NA KUPINOVCU, NA LUCI, NA VODI, OBALA BRAĆE KOKIĆA, OBALA KRALJA TOMISLAVA, OBALA P.KREŠIMIRA IV, PIVĈEVIĆI, POMORSKA, PORAT, PRILAZ BORKU, PRILAZ VIDA MIHOTIĆA, PUT STINICA, PUT SV.VICENCA, RADOJKOVIĆI, RIBARSKA, RUĐERA BOŠKOVIĆA, SLAVKA MRKUŠIĆA, SPLITSKA ULICA, SRIDA SELA, ŠĈEKIĆI, ŠETALIŠTE PLIŠIVAC, ŠUNDIĆI, TINA UJEVIĆA, TOĈANOVICA, VELIKA POŢARICA, VLADIMIRA NAZORA, VRULJA, VRUTAK

2. Biraĉko mjesto broj 2.
DRAŠNICE
OSNOVNA ŠKOLA - DON M.PAVLINOVIĆ, NOVI PUT 127, DRAŠNICE
na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u
DRAŠNICE: BRSKOVAC, DRAŠNICE, IZBITAC, NOVA CESTA, NOVI PUT, NOVO NASELJE, PORAT, RAT, SOLINE, TILA LUĈICA, VODICE

3. Biraĉko mjesto broj 3.
IGRANE
OSNOVNA ŠKOLA "DON MIHOVIL PAVLINOVIĆ", IGRANE, VRTINA B.B.
na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u
GORNJE IGRANE: RUDELJI, IGRANE: ĈUVALA, IGRANE, LOZINA, LUKE, MALA CESTA, PLAŢA, PORAT, PORTINA, PUNTA, RADAŠEVICA, SELO, STAZE, VODICE, VRTINA, ŢANJEVA

4. Biraĉko mjesto broj 4.
ŽIVOGOŠĆE
OSNOVNA ŠKOLA "DON MIHOVIL PAVLINOVIĆ", ŽIVOGOŠĆE, PORAT 87
OEP-11
2
na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u
ŽIVOGOŠĆE: DOLE, LUKA, ŽIVOGOŠĆE, ŽIVOGOŠĆE BLATO, ŽIVOGOŠĆE BRIKVA, ŽIVOGOŠĆE FRANIĈEVIĆI,
ŽIVOGOŠĆE MALA DUBA, ŽIVOGOŠĆE MURAVA, ŽIVOGOŠĆE STRNJ, ŽIVOGOŠĆE-PORAT

PREDSJEDNIK
Marijan Miletić

 
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA viši stručni suradnik PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 23 April 2014 07:39

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 5. Stavka 1., članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je natječaj u «Narodnim novinama» br.49/13 dana 18. travnja 2014. godine za prijem

službenika/ce

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, financijsko računovodstvena služba – višeg stručnog suradnika za proračun i financije - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA :

Poslovi višeg stručnog suradnika za proračun i financije propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

izrađivanje proračunskih akata i praćenje njihovog izvršenja
izrađivanje knjigovodstvenih i financijskih izvješća
praćenje propisa iz područja financija i briga o primjeni istih
kontroliranje i likvidiranje svih računa, obračunavanje plaća i naknada plaća
vođenje financijskog knjigovodstva
vođenje blagajne proračuna
vođenje i čuvanje dokumentacije iz svog djelokruga
obavljanje i drugih poslova po nalogu općinskog načelnika i pročelnika

PODACI O PLAĆI:

Osnovna bruto plaća radnog mjesta višeg stručnog suradnika za proračun i financije je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (2,30) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

Opći dio
Posebni dio

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

OPĆI DIO:

1. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09),
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst).

POSEBNI DIO:

1. Zakon o proračunu («Narodne novine» br.: 87/08 i 136/12),
2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br.: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12).

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-   koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 13. svibnja 2014. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA referent-prometni redar PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 23 April 2014 07:38

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA


Sukladno članku 19. i članku 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je natječaj u «Narodnim novinama» br.49/13 dana 18. travnja 2014. godine za prijem

vježbenika/ce

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, referent-prometni redar - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci

OPIS POSLOVA:

Poslovi referenta prometnog redara propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:
- obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području Općine
- naplaćuje novčane kazne odnosno izdaje prekršajne naloge u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Općine
- surađuje s drugim nadležnim tijelima i društvima, sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila
- obavlja druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Za vrijeme vježbeničkog staža vježbeniku pripada osnovna plaća u visini 85% od osnovne plaće utvrđene za to radno mjesto.

Osnovna bruto plaća radnog mjesta referenta-prometnog redara je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,65) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske
Promet

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

USTAVNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br.: 56/90., 135/97., 8/98. - pročišćeni
Tekst br.: 113/00., 124/00 - pročišćeni tekst br.: 28/01., 41/01 - pročišćeni tekst br.: 55/01).

PROMET

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br.: 67/08),
2. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te Programu i načinu osposobljavanja službenika („Narodne novine“ br.: 143/08).

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju                                       kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 02. svibnja 2014. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora: višeg stručnog suradnika za proračun i finacije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 22 April 2014 13:37

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

UP/I-112-02/14-01/1

2147/05-03/01-14-1

16. travnja 2014. godine

Na temelju članka 5. stavka 1., članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( "Narodne novine" br. 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora, raspisuje:

NATJEČAJ

Za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora:

višeg stručnog suradnika za proračun i financije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Posebni uvjeti:

-magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomije

-položen državni stručni ispit

-najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-poznavanje rada na računalu

Osim posebnih uvjeta za prijam u službu kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08 i 61/11, dalje: Zakon).

Prijave mogu podnijeti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od godinu dana od prijma u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-životopis,

-presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu,

-presliku diplome ili svjedodžbe,

-presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

-uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, rješenje, ugovor i dr., u preslici,

- presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o istom ( potvrda, rješenje i dr.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na web-stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina/.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno na web-stranici stara.podgora.hr/opcina/ i na oglasnoj ploči Općine Podgora, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama", neposredno ili poštom na adresu: Općina Podgora, A.K.Miošića 2, 21 327 Podgora, sa naznakom: "Natječaj za prijam višeg stručnog suradnika za proračun i financije - ne otvaraj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA PODGORA

Last Updated on Tuesday, 22 April 2014 13:37
 
Javni natječaj za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, prometni redar 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 22 April 2014 13:36

 

 

 

 

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

UP/I-112-03/14-01/1

2147/05-03/01-14-1

 

16. travnja 2014. godina

 

 

Na temelju članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, referent-prometni redar - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

- srednja stručna sprema – IV. stupanj

- poznavanje rada na računalu.

 

Osim posebnih uvjeta za prijam u službu kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe određene stručne spreme i struke bez radnog iskustva, ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanoga za vježbenički staž.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati se primaju u službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-životopis,

-presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu,

-presliku svjedodžbe,

-presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

-presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o istom ( potvrda, rješenje i dr.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na web-stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina/.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno na web-stranici stara.podgora.hr/opcina/ i na oglasnoj ploči Općine Podgora, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama", neposredno ili poštom na adresu: Općina Podgora, A.K.Miošića 2, 21 327 Podgora, sa naznakom: "Natječaj za prijam vježbenika/ce referenta-prometnog redara - ne otvaraj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA PODGORA

 

Last Updated on Tuesday, 22 April 2014 13:36
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 3 of 6