04:41:04

Katastar i zemljišnik

Trenutno online posjetilaca

We have 21 guests online
Stranice Općine Podgora
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2014 07:39

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je oglas putem  «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Makarska» dana 10. lipnja 2014. godine za prijem

namještenika/ice

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, službu za komunalne djelatnosti, prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša – namještenik komunalni djelatnik na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno) – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme


OPIS POSLOVA :

Poslovi namještenika komunalni djelatnik na nepuno radno vrijeme propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina(40%)
održava zelene površine i nerazvrstane ceste(20%)
obavlja poslove na održavanju te izvršava naloge vezane za čišćenje i uređenje groblja, pješačkih staza, tržnica, oborinskih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, javnih prometnih površina, obavlja poslove na hortikulturnom uređenju javnih površina, kao što je sadnja i njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja(20%)
vrši poslove sahrane i ukopa pokojnika(10%)
-     obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik i pročelnik (10%)

PODACI O PLAĆI:

Osnovna bruto plaća radnog mjesta namještenika pomoćnog komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,44) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.PODRUČJA TESTIRANJA:
Opći dio


PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

OPĆI DIO:

1. Odluka o komunalnom redu Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/10)

Odluka se može pronaći na web-stranici «Općine Podgora».


NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-   koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
OPĆINA PODGORA

 
Oglas za prijem u službu namještenika komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 11 June 2014 12:55

UP/I: 112-07/14-01/3
2147/05-03/01-14-1

09. lipnja 2014. godina

Predmet: Oglas za prijem u službu namještenika komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno)

Opis poslova: namještenik komunalni djelatnik na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno)
Mjesto rada: Općina Podgora
Rok za prijavu: 8 dana od objave oglasa
Način zaposlenja: na određeno vrijeme, 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih (sezonskih) poslova
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
Poslodavac: Općina Podgora
Razina obrazovanja: niža stručna sprema ili osnovna škola
Radno iskustvo: nije potrebno
Traženo djelatnika: 2

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11).

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
životopis,
presliku svjedodžbe,
presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu
elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.
Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o istom ( potvrda, rješenje i dr.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori  za pripremanje kandidata objavit će se na web-stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina/.

Testiranje i intervju održati će se dana 20. lipnja 2014. godine u 9:30. sati u prostorijama Općine Podgora.   

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Makarska.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel.: 021 / 603- 953.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora, s naznakom: » Oglas za namještenika komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno) - ne otvaraj «.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


OPĆINA PODGORA

 
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA referent komunalni redar PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 29 May 2014 08:55

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je oglas putem  «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Makarska» dana 21. svibnja 2014. godine za prijem


referenta/ice

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, službu za komunalne djelatnosti, prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša – komunalnog redara - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme


OPIS POSLOVA :

Poslovi referenta komunalnog redara propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

obavlja sve poslove propisane Odlukom o komunalnom redu te drugim propisima
predlaže mjere za rješenje komunalnih problema
vodi evidenciju komunalnih objekata i predlaže radnje za njihovo održavanje i obnavljanje
organizacija održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanje druge općinske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti
prikuplja podatke za razrez općinskih poreza i komunalne naknade, o čemu vodi zapisnik
radi na parkiralištima i brine o redu na istima
izriče mandatne kazne
izrađuje i podnosi prekršajne prijave nadležnom sudu
priprema postupak obračuna i naplate komunalnog doprinosa
vodi brigu o redovnom održavanju javnih površina i predlaže mjere za njihovo uređenje i održavanje
uređenje naselja i stanovanja, te briga o zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša
uprava i briga o groblju
ostali poslovi po nalogu načelnika i pročelnika


PODACI O PLAĆI:

Osnovna bruto plaća radnog mjesta referenta komunalnog redara je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (2,00) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

Opći dio
Posebni dio

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
OPĆI DIO:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst).
2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13).

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».
POSEBNI DIO:

1. Odluke o komunalnom redu Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/10).

Odluka se može pronaći na web-stranici «Općine Podgora».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-   koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.


MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 04. lipnja 2014. godine u 09:00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.


OPĆINA PODGORA

 
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA namještenik pomoćni komunalni redar PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 29 May 2014 08:54

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je oglas putem  «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Makarska» dana 21. svibnja 2014. godine za prijem

namještenika/ice

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, službu za komunalne djelatnosti, prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša – pomoćnog komunalnog redara – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme

OPIS POSLOVA :

Poslovi namještenika pomoćnog komunalnog redara propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

pomaže u obavljanju poslova propisanih Odlukom o komunalnom redu
pomaže u organizaciji održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanju druge općinske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti
pomaže u prikupljanju podataka za razrez općinskih poreza i komunalne naknade
vodi brigu o redovnom održavanju javnih površina i predlaže mjere za njihovo uređenje i održavanje
vodi brigu o uređenju naselja i stanovanja, te brigu o zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša
vodi brigu o groblju
obavlja druge poslove po nalogu načelnika, pročelnika i komunalnog redara

PODACI O PLAĆI:

Osnovna bruto plaća radnog mjesta namještenika pomoćnog komunalnog redara je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,60) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:
Opći dioPRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

OPĆI DIO:

1. Odluka o komunalnom redu Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/10)

Odluka se može pronaći na web-stranici «Općine Podgora».


NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-   koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.


MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 04. Lipnja 2014. Godine u 09:00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.


OPĆINA PODGORA

 
Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme referenta komunalnog redara PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 21 May 2014 13:31

UP/I: 112-07/14-01/2

2147/05-03/01-14-1

 

20. svibnja 2014. godina

Predmet: Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme referenta komunalnog redara

 

 

Opis poslova: referent komunalni redar

Mjesto rada: Općina Podgora

Rok za prijavu: 8 dana od objave oglasa

Način zaposlenja: na određeno vrijeme 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih (sezonskih) poslova

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Poslodavac: Općina Podgora

Razina obrazovanja: srednja stručna sprema – IV. stupanj

Radno iskustvo: najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Posebni uvjeti: položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu

Traženo djelatnika: 2

 

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11).

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Prijave mogu podnijeti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od godinu dana od prijma u službu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis,

presliku svjedodžbe,

presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu

elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o istom ( potvrda, rješenje i dr.).

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na oglas.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na web-stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina/.

 

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno na web-stranici stara.podgora.hr/opcina/ i na oglasnoj ploči Općine Podgora, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Makarska.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel.: 021 / 603- 953.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora, s naznakom: »Oglas za referenta komunalnog redara - ne otvaraj«.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

OPĆINA PODGORA

 

 
Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme namještenika pomoćnog komunalnog redara PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 21 May 2014 13:30

UP/I: 112-07/14-01/1

2147/05-03/01-14-1

 

20. svibnja 2014. godina

 

Predmet: Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme namještenika pomoćnog komunalnog redara

 

 

Opis poslova: namještenik pomoćni komunalni redar

Mjesto rada: Općina Podgora

Rok za prijavu: 8 dana od objave oglasa

Način zaposlenja: na određeno vrijeme 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih (sezonskih) poslova

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Poslodavac: Općina Podgora

Razina obrazovanja: srednja stručna sprema

Radno iskustvo: nije potrebno

Traženo djelatnika: 2

 

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11).

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis,

presliku svjedodžbe,

presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu

elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o istom ( potvrda, rješenje i dr.).

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na oglas.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na web-stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina/.

 

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno na web-stranici stara.podgora.hr/opcina/ i na oglasnoj ploči Općine Podgora, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Makarska.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel.: 021 / 603- 953.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora, s naznakom: » Oglas za namještenika pomoćnog komunalnog redara - ne otvaraj «.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

OPĆINA PODGORA

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 2 of 6