20:58:26

Katastar i zemljišnik

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora na radno mjesto: tajnik/ca PDF  | Print |
Monday, 04 March 2013 08:53

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora na radno mjesto: tajnik/ca – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme od 6 mjeseci- radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:

-viša stručna sprema ekonomskog, pravnog ili drugog društvenog usmjerenja, sveučilišni prvostupnik (VŠS)

- najmanje 1 godina radnog staža u struci

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11).

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat se prima na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili ovjerenu presliku domovnice)

– presliku radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem)

– uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starije od šest mjeseci)

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Oglas.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana

15. ožujka 2013. godine u 13.00 sati u prostorijama Općine Podgora. Testiranje će se provesti iz područja: Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( « Narodne novine» br. 19/13-pročišćeni tekst) i Zakona o općem upravnom postupku (« Narodne novine» br.47/09).

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će navedeni na web-stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina/. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno i na web-stranici stara.podgora.hr/opcina/ i na oglasnoj ploči Općine Podgora, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave u Makarskoj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora, s naznakom: »Oglas za tajnika/cu «.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je oglas za prijem u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora na radno mjesto tajnika/ce

-1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanja opsega poslova

kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 4. ožujka 2013. godine.

OPIS POSLOVA:

Poslovi tajnika propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10 i 10/12) i obuhvaćaju:

- protokolarne i administrativne poslove vezane za rad Općinskog načelnika i njegovog

zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela,

- upravne, pravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe Općinske uprave,

- pisarnicu i pismohranu,

-poslove u vezi protokola i prigodnih svečanosti,

- informiranje sukladno zakonskim propisima,

- obavljanje poslova objave akata u službenom glasilu Općine Podgora

- obavljanje i drugih poslova utvrđenih posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Podgora.

PODACI O PLAĆI:

Osnovna bruto plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta tajnika sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 14/10 i 10/12) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava

2. Upravni postupak

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 19/13-pročišćeni tekst),

2. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09),

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 15. ožujka 2013. godine u 13.00 sati u prostorijama Općine Podgora.