11:24:15

Katastar i zemljišnik

Natječaj za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, Služba za razrez općinskih poreza PDF  | Print |
Monday, 11 March 2013 12:14

NATJEČAJ

za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, Služba za razrez općinskih poreza - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati:

- opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11) i

-posebne uvjete: 1.magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke (uvjet ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu) i

2. dobro poznavanje rada na računalu.

 

U svojstvu vježbenika primaju se osobe određene stručne spreme i struke bez radnog iskustva, ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanoga za vježbenički staž.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati se primaju u službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku diplome),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili ovjerenu presliku domovnice),

– presliku radne knjižice (sve stranice) kao dokaz o nepostojanju radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– presliku osobne iskaznice,

– uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starije od šest mjeseci),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i

– uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će navedeni na web-stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina/.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno na web-stranici stara.podgora.hr/opcina/ i na oglasnoj ploči Općine Podgora, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora, s naznakom: »Natječaj za vježbenika«.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je natječaj u «Narodnim novinama» br.29/13 dana 8.ožujka 2013. godine za prijem

vježbenika/ce

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, Služba za razrez općinskih poreza - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci

OPIS POSLOVA :

Poslovi SLUŽBE ZA RAZREZ OPĆINSKIH POREZA

Stručnog suradnika/Referenta za razrez općinskih poreza propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj:13/10 i 10/12) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

- obavlja poslove razreza i naplate općinskih poreza i komunalne naknade

- vodi analitičku evidenciju zaduženja i uplata općinskih poreza i komunalne naknade

- upućuje opomene po neplaćenim općinskim porezima i komunalnoj naknadi

- priprema upravni postupak po žalbama na rješenja o porezima i komunalnoj naknadi

- priprema postupak vršenja prisilne naplate općinskih poraza i komunalne naknade

- obavlja druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika

Vježbenik će pomagati u obavljanju navedenih poslova.

PODACI O PLAĆI:

Za vrijeme vježbeničkog staža vježbeniku pripada osnovna plaća u visini 85% od osnovne plaće utvrđene za to radno mjesto.

Osnovna bruto plaća radnog mjesta referenta za razrez općinskih poreza je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 14/10 i 10/12) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10.

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

1. Upravni postupak

2. Porezni postupak

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

1. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09),

2. Opći porezni zakon («Narodne novine» broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12),

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 20. ožujka 2013. godine u 11.00 sati u prostorijama Općine Podgora.

 

Last Updated on Monday, 11 March 2013 12:27