21:57:43

Katastar i zemljišnik

Javni natječaj za prijam u službu u Vlastiti pogon za obavljanje komunalne djelatnosti Općine Podgora na neodređeno vrijeme PDF  | Print |
Thursday, 25 April 2013 10:52

Na temelju članka 5., članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( "Narodne novine" br. 86/08 i 61/11), Načelnik Općine Podgora, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u službu u Vlastiti pogon za obavljanje komunalne djelatnosti Općine Podgora na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca:

1. Namještenik I - Komunalni djelatnik – voditelj grupe – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- niža stručna sprema

2. Namještenik II- Komunalni djelatnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- niža stručna sprema

Uz pisanu prijavu ( za oba radna mjesta) na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- diplomu ( izvornik ili ovjerena preslika)

- domovnicu ( izvornik ili ovjerena preslika)

- preslik radne knjižice

- uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. stavak 1. Zakona, ne starije od 6 mjeseci

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( u daljem tekstu: ZSN)

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. ZSN-a:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na web-stranici http://stara.podgora.hr/opcina/

Na oglasnoj ploči Općine Podgora i na web-stranici http://stara.podgora.hr/opcina/ objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas priložiti dokaze o tome, te pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

«Općina Podgora, A.K.Miošića 2, 21 327 Podgora», sa naznakom: "Natječaj za prijam u službu – Vlastiti pogon za obavljanje komunalne djelatnosti- s naznakom za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje"- ne otvaraj, poštom ili neposredno u Pisarnicu ( Protokol) Općine Podgora.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj, te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

Klasa :112-02/13-01/01

Ur. Broj:2147/05-01/01-13-1

NAČELNIK:

Ante Miličić

Upute  i obavijesti kandidatima (doc)