06:42:10

Katastar i zemljišnik

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme komunalnog redara PDF  | Print |
Wednesday, 03 July 2013 07:41

 

 

 

 

 

 

 

112-07/13-01/2

2147/05-01/01-13-1

 

02. srpnja 2013. godina

 

 

 

 

Predmet: Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme komunalnog redara

 

1.

 

Opis poslova: komunalni redar

Mjesto rada: Općina Podgora

Rok za prijavu: 7 dana od objave oglasa

Način zaposlenja: na određeno vrijeme srpanj-rujan,

radi obavljanja privremenih poslova

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Poslodavac: Općina Podgora

Razina obrazovanja: srednja stručna sprema

Radno iskustvo: nije potrebno

Traženo djelatnika: 3

 

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11).

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe ili diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)

– presliku radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem)

– uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starije od šest mjeseci)

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Oglas.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

 

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 11. srpnja 2013. godine u 12.00. sati u prostorijama Općine Podgora. Testiranje će se provesti iz područja: Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, i 49/11) i Odluke o komunalnom redu Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/10), dostupna na službenim stranicama Općine Podgora: stara.podgora.hr/opcina/.

 

Prijave se podnose u roku od 7 dana od objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave u Makarskoj.

Sve dodatne informacije o natječaju i testiranju mogu se dobiti na broj tel.: 021/603/953

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora, s naznakom: »Oglas za komunalnog redara «.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

NAČELNIK OPĆINE PODGORA:

Ante Miličić v.r.

 

Last Updated on Tuesday, 09 July 2013 11:17