22:51:37

Katastar i zemljišnik

Obavijest o produljenju održavanja druge ponovne javne rasprave izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora PDF  | Print |
Tuesday, 17 December 2013 11:44

Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik Općine Podgora“, br. 5/09 , 9/09 i 3/13) načelnik Općine Podgora daje sljedeću :

OBAVIJEST

o produljenju održavanja druge ponovne javne rasprave izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora

Produžuje se vrijeme održavanja druge ponovne javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Podgora koja se održava u vremenu od 09. prosinca – 19. prosinca 2013. godine, tako da će se ista održavati do 29. prosinca 2013 godine, zbog usklađivanja sa Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podgora Klasa: 350-02/12-01/06, Urbroj: 2147/05-02/01-13-162 od 29. studenog 2013. god. („Glasnik Općine Podgora“, br 22/13).

OPĆINSKI NAČELNIK Ante Miličić v.r.

http://stara.podgora.hr/ppu_javna_rasprava/prosinac_2013/Odluka_o_izmjeni_i_dopunu_odluke_o%20izradi_ppu_podgora_procisceni_tekst.pdf