00:50:23

Katastar i zemljišnik

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA referent-prometni redar PDF  | Print |
Wednesday, 23 April 2014 07:38

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA


Sukladno članku 19. i članku 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je natječaj u «Narodnim novinama» br.49/13 dana 18. travnja 2014. godine za prijem

vježbenika/ce

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, referent-prometni redar - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci

OPIS POSLOVA:

Poslovi referenta prometnog redara propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:
- obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području Općine
- naplaćuje novčane kazne odnosno izdaje prekršajne naloge u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Općine
- surađuje s drugim nadležnim tijelima i društvima, sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila
- obavlja druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Za vrijeme vježbeničkog staža vježbeniku pripada osnovna plaća u visini 85% od osnovne plaće utvrđene za to radno mjesto.

Osnovna bruto plaća radnog mjesta referenta-prometnog redara je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,65) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske
Promet

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

USTAVNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br.: 56/90., 135/97., 8/98. - pročišćeni
Tekst br.: 113/00., 124/00 - pročišćeni tekst br.: 28/01., 41/01 - pročišćeni tekst br.: 55/01).

PROMET

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br.: 67/08),
2. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te Programu i načinu osposobljavanja službenika („Narodne novine“ br.: 143/08).

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju                                       kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 02. svibnja 2014. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA