01:55:44

Katastar i zemljišnik

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA viši stručni suradnik PDF  | Print |
Wednesday, 23 April 2014 07:39

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 5. Stavka 1., članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je natječaj u «Narodnim novinama» br.49/13 dana 18. travnja 2014. godine za prijem

službenika/ce

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, financijsko računovodstvena služba – višeg stručnog suradnika za proračun i financije - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA :

Poslovi višeg stručnog suradnika za proračun i financije propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

izrađivanje proračunskih akata i praćenje njihovog izvršenja
izrađivanje knjigovodstvenih i financijskih izvješća
praćenje propisa iz područja financija i briga o primjeni istih
kontroliranje i likvidiranje svih računa, obračunavanje plaća i naknada plaća
vođenje financijskog knjigovodstva
vođenje blagajne proračuna
vođenje i čuvanje dokumentacije iz svog djelokruga
obavljanje i drugih poslova po nalogu općinskog načelnika i pročelnika

PODACI O PLAĆI:

Osnovna bruto plaća radnog mjesta višeg stručnog suradnika za proračun i financije je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (2,30) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

Opći dio
Posebni dio

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

OPĆI DIO:

1. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09),
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst).

POSEBNI DIO:

1. Zakon o proračunu («Narodne novine» br.: 87/08 i 136/12),
2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br.: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12).

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-   koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 13. svibnja 2014. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA