00:48:24

Katastar i zemljišnik

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Podgora PDF  | Print |
Friday, 09 May 2014 07:49

Na temelju članka 31. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09i 49/11), te članka 32. Statuta općine Podgora («Glasnik» 5/09 , 9/09 i 3/13) Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 11. sjednici održanoj 24. veljače 2014. godine, donosi:

 

ODLUKU

o dopuni

Odluke o komunalnom doprinosu Općine Podgora

 

 

Članak 1.

U članku 13. stavku 2. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Podgora («Glasnik» br. 10/12 i 8/13) iza riječi «doprinosa», dodaje se zarez i tekst:

«a u slučaju da se rješenje o izvedenom stanju izdaje za dio građevine (nadogradnju ili rekonstrukciju), ukupan obujam građevine će se računati samo u odnosu na taj dio».

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku“, službenom glasilu Općine Podgora.

 

 

 

Klasa: 021-05/14-01/10

Ur. broj: 2147/05-02/01-14-1

Podgora, 24. veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivo Mihaljević, v.r.