21:58:38

Katastar i zemljišnik

NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja zelenih površina u Općini Podgora PDF  | Print |
Monday, 19 May 2014 08:20

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03,82/04, 178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11 i 90/11) i članka 5. Odluke o uvjetima i mjerilima javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja groblja zelenih površina u Općini Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br. 6/14), načelnik Općine Podgora objavljuje:

 

NATJEČAJ

za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova

održavanja zelenih površina u Općini Podgora

 

1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja zelenih površina u naseljima Općine Podgora na temelju ugovora. Pod održavanjem zelenih površina podrazumijeva se hortikulturno uređenje parkova i nasada i održavanje zelenila (zalijevanje, košnja, pilanje i slični poslovi) prema troškovniku koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

2. Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja zelenih površina u Općini Podgora sklopit će se na rok od četiri godine.

3. Ponude moraju sadržavati:

1) naziv i sjedište ponuditelja, adresu ponuditelja, OIB, broj žiro-računa, naznaku da li je ponuditelj u sustavu pdv-a, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, ime osobe za kontakt, broj telefona i telefaxa;

2) izvadak iz sudskog, obrtnog, odnosno drugoga odgovarajućeg registra, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja iz kojeg je vidljiva registrirana djelatnost koja je predmet natječaja;

3) jamstvo za ozbiljnost ponude -novčani polog u iznosu od 10.000,00 kuna ponuditelj je dužan uplatiti na žiro-račun Općine Podgora i to na IBAN ili broj računa Naručitelja: HR4523300031833900002, poziv na broj 7706-OIB, model HR 24 uz naznaku svrhe: «jamstvo za ozbiljnost ponude za Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja zelenih površina u Općini Podgora» i dostaviti potvrdu o uplati gotovinskog pologa;

4) potvrdu porezne uprave o podmirenim obvezama plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe) ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;

5) izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta da gospodarski subjekt i osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave natječaja.;

6) BON-1, odnosno odgovarajući financijski izvještaj zemlje sjedišta izdan od strane Financijske agencije ili odgovarajuće bankarske, financijske institucije ili tijela ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske, kao dokaz uspješnosti poslovanja;

7) izjavu ponuditelja da raspolaže opremom potrebnom za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja i kadrovskoj osposobljenosti, sa brojem i kvalifikacijama zaposlenih;

8) popis sredstava i opreme za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja;

9) ispunjen, potpisan i ovjeren troškovnik, sa mjesečnom i ukupnom godišnjom cijenom održavanja izraženom u kunama, sa i bez PDV-a, ovjeren od strane ponuditelja;

10) rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Ponudu je potrebno izraditi u pisanom obliku i mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Stranice ponude označavaju se rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranica ponude.

4. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

5. Rok i način plaćanja: virmanom na žiro- račun izabranog ponuditelja u roku od 30 dana od ispostave računa koji dospijeva 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

6. Ponude koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju smatrat će se nepotpunim i neće se

razmatrati.

7. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i

adresom ponuditelja, preporučenom poštom na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića

Miošića 2, 21327 Podgora, s naznakom «za natječaj za povjeravanje obavljanja

komunalnih poslova održavanja zelenih površina u Općini Podgora - ne otvaraj».

8. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

9. Otvaranje ponuda nije javno.

10. Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova iz ovog natječaja donijet će Općinsko vijeće Općine Podgora.

11. Odluka Općinskog vijeća dostavit će se ponuditeljima u roku od 15 dana od dana

donošenja.

12. Natječajna dokumentacija se dostavlja ponuditeljima na zahtjev, a može se preuzeti i na web-stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina/.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon: (021) 603-953.

 

NAČELNIK:

Ante Miličić

 

 

 

- Održavanja zelenih površina u Općini Podgora (TROŠKOVNIK)

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 19 May 2014 11:34