21:51:25

Katastar i zemljišnik

JAVNI POZIV ZA NADMETANJE ZA KORIŠTENJE INFO PULTA BETONSKOG BRODA U PODGORI PDF  | Print |
Monday, 23 June 2014 13:30

382-01/14-01/1

2147/05-01/01-14-1

23. lipnja 2014. godine

 

Na temelju članka 6. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na korištenje ("Glasnik Općine Podgora" br. 4/12), načelnik Općine Podgora objavljuje sljedeći:

 

 

JAVNI POZIV ZA NADMETANJE

 

Članak 1.

Predmet ovog poziva je nadmetanje za sezonsko korištenje od srpnja do kraja listopada 2014. godine info pulta- betonskog broda u Podgori na predjelu Plišivac.

 

Članak 2.

Info pult iz članka 1. daje se na korištenje za pružanje usluga turističke agencije sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ( «Narodne novine» br. 68/07, 88/10, 30/14).

 

Članak 3.

Nadmetati se mogu osobe registrirane za pružanje usluge turističke agencije.

Ponuditelji se mogu nadmetati samo ako nemaju dugovanja prema Općini Podgora po bilo kojoj osnovi.

 

Članak 4.

Početna cijena ponude za korištenje info pulta iz članka 1. iznosi 10.000,00 kn.

Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena.

 

Članak 5.

Rok za podnošenje ponuda je 27. lipnja 2014. godine ( petak) u 13,00 sati, bez obzira na način dostave.

Najpovoljnijeg ponuditelja prema prethodno navedenim kriterijima odabrat će Načelnik Općine Podgora,a ponuditelji će o izboru biti obaviješteni istog dana do 14,00 sati na dokaziv način ( e-mailom, faxom).

 

Članak 6.

Odabrani ponuditelj dužan je ponuđenu cijenu uplatiti prije sklapanja ugovora.

Članak 7.

 

Način sastavljanja i dostave ponuda:

Ponuda mora sadržavati:

- Podatke o podnositelju ponude ( naziv, sjedište, adresa, OIB) sa brojem telefona, e-maila i telefaxa ponuditelja,

-ponuđenu cijenu ( sa i bez PDV-a),

- Ponuditelj prilikom podnošenja ponude mora uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude- novčani polog u iznosu od 2.000,00 kn na ž.r. Općine Podgora (IBAN) br. HR4523300031833900002, poziv na broj 7706-OIB, model HR 24 uz naznaku svrhe: «jamstvo za ozbiljnost ponude, natječaj za info-pult». Ponuditelj mora uz ponudu dostaviti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude ( izvadak sa računa Ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje). Jamstvo za ozbiljnost ponude vratit će se ponuditeljima u roku od 8 dana od donošenja odluke o odabiru ili nakon poništenja postupka,

- dokaz o registraciji za pružanje usluga turističke agencije,

-Ponude se predaju u zatvorenim omotnicama s naznakom «NE OTVARAJ» na

protokol Općine Podgora, najkasnije do 27. lipnja 2014. godine( petak) do 13:00 sati, bez obzira na način dostave.

Članak 8.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

NAČELNIK:

Ante Miličić, v.r.