23:08:52

Katastar i zemljišnik

News
Sretni blagdani PDF  | Print |
Monday, 29 December 2014 08:46

 

Last Updated on Monday, 29 December 2014 08:46
 
Obavijest građanima koji proizvode jaka alkoholna pića za vlastitu potrošnju, te malim proizvođačima vina PDF  | Print |
Thursday, 11 December 2014 09:28

Usprkos tomu što je već nekoliko godina na snazi Zakon o trošarinama, odnosno propisi koji reguliraju prava i obveze malih proizvođača jakih alkoholnih pića, te malih proizvođača vina, u cilju što bolje informiranosti građana, podsjećamo ih na pravnu regulaciju.
MALI PROIZVOĐAČI JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića smatra se fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu. Tako proizvedena jaka alkoholna pića mogu se koristiti samo za osobnu uporabu, no nije dozvoljena prodaja.

Prijava za upis u registar
Mali proizvođač jakog alkoholnog pića (neovisno o tome da li je vlasnik kotla ili kotao unajmljuje kako bi ga koristio za proizvodnju jakog alkoholnog pića) u obvezi je carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se u 3 primjerka na Obrascu PUR iz Priloga 14 Pravilnika o trošarinama te je uz istu potrebno dostaviti podatak o mjestu proizvodnje i podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola (kotla) koji „mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ ima u vlasništvu i/ili koristi za proizvodnju jakog alkoholnog pića. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika ovjerena od strane ovlaštene osobe nadležnog carinskog ureda smatra se ovlaštenjem za rad.

Obračunavanje i plaćanje trošarine

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je sam obračunati trošarinu tijekom obračunskog razdoblja koje je jednako kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca) te istu platiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. Carinski ured Ploče ne dostavlja obveznicima uplatnice, niti obrasce godišnjeg izviješća. Trošarina se plaća ovisno o zapremnini uređaja, tj. kotla koji ima u vlasništvu, odnosno koji koristi u proizvodnji jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, koja iznosi za kotao zapremine do uključivo 100 litara - 100,00 kuna, a za kotao zapremnine preko 100 litara  - 200,00 kuna. U slučaju da mali proizvođač jakog alkoholnog pića proizvede za vlastite potrebe količinu pića veću od propisane odnosno više od 20 litara čistog alkohola godišnje, dužan je, uz već obračunati godišnji paušal (iznos trošarine obračunat ovisno o zapremini kotla), na razliku obračunati i platiti puni iznos trošarine koji je propisan za etilni alkohol (53 kune po litri čistog alkohola). Iznos trošarine potrebno je uplatiti na račun Državnog proračuna RH HR1210010051863000160, a ostali podaci za popunjavanje naloga za plaćanje su :
„model“ - „68“, 
„poziv na broj odobrenja“ „1066“ - osobni identifikacijski broj (OIB) malog proizvođača jakih alkoholnih pića.

Podnošenje godišnjeg izviješća 

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ u obvezi je najkasnije do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP iz Priloga 23 Pravilnika o trošarinama.
U onoj godini u kojoj neće proizvoditi, obveznik se može odjaviti do 30. lipnja, te mu za tu godinu obveza plaćanja trošarine ne nastaje.
Prekršajne sankcije

Napominjemo kako je postupanje suprotno propisima koji reguliraju ovu materiju, (između ostaloga nezakonita proizvodnja, prodaja jakih alkoholnih pića, neplaćanje trošarine, nepodnošenje godišnjeg izviješća) prekršajno sankcionirano novčanom kaznom koja iznosi od 5.000,00 kuna pa do 100.000,00 kuna.

MALI PROIZVOĐAČI VINA
U nadležnom carinskom uredu u Registar trošarinskih obveznika dužni su se najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje prijaviti samo vinari koji proizvode za komercijalne svrhe. Prema zakonskoj definiciji „mali proizvođač vina“ je osoba koja u komercijalne svrhe proizvodi ne više od 1000 hektolitara vina godišnje. Mali proizvođači vina obvezni su do 31.siječnja Carinskom uredu dostaviti za proteklu godinu izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina (na obrascu GI-MPV) i inventurnu listu sa stanjem zaliha na dan 31.12. po sortama vina.

Svi propisi kao i potrebni obrasci dostupni su web stranici Carinske uprave pod linkom Harmonizirane trošarine http://www.carina.hr/Dokumenti/Propisi.aspx?i=13, dok više informacija građani mogu dobiti na linku  http://www.carina.hr/Dokumenti/Dodatno.aspx.
Također građani mogu osobno kontaktirati carinske službenike Službe za trošarine i posebne poreze u Carinskom uredu Ploče svakim radnim danom od 07.30 pa do 15.30 na brojeve telefona 020/796-031 i 020/796-025.
 
OBAVIJESTI O DONACIJAMA KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ANTE MILIČIĆA PDF  | Print |
Thursday, 17 July 2014 12:02

OBAVIJESTI O DONACIJAMA KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ANTE MILIČIĆA (PDF)

 

 

 
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Podgora PDF  | Print |
Friday, 09 May 2014 07:54

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 013-03/14-01/0001
URBROJ: 2181/1-14-14-54
SPLIT, 02.05.2014.
Na temelju ĉlanka 32. i 33. Zakona o izboru ĉlanova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Ţupanijsko izborno povjerenstvo SPLITSKO-DALMATINSKE ŢUPANIJE donosi

RJEŠENJE
o odreĊivanju biraĉkih mjesta
NA PODRUĈJU OPĆINE PODGORA
Na podruĉju Općine PODGORA odreĊuju se biraĉka mjesta

1. Biraĉko mjesto broj 1.
PODGORA
ZGRADA OPĆINE, PODGORA, A.K. MIOŠIĆA 2
na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u
PODGORA: ANDRIJE KAĈIĆA MIOŠIĆA, BIOKOVSKA, BRAĆE LETICA, BRANIMIROVA OBALA, ĈAKLJE, DR.IVANA SISARIĆA, DUBROVAĈKA ULICA, HVARSKA ULICA, IVANA GORANA KOVAĈIĆA, IVANA MEŠTROVIĆA, IVANA RENDIĆA, JADRANSKA, JAKIĆI, KAŠTEL, KRIŢANIĆI, LETIŠĆE, MAKARSKA ULICA, MALA POŢARICA, MARINOVIĆI, MARKA MARULIĆA, NA KUPINOVCU, NA LUCI, NA VODI, OBALA BRAĆE KOKIĆA, OBALA KRALJA TOMISLAVA, OBALA P.KREŠIMIRA IV, PIVĈEVIĆI, POMORSKA, PORAT, PRILAZ BORKU, PRILAZ VIDA MIHOTIĆA, PUT STINICA, PUT SV.VICENCA, RADOJKOVIĆI, RIBARSKA, RUĐERA BOŠKOVIĆA, SLAVKA MRKUŠIĆA, SPLITSKA ULICA, SRIDA SELA, ŠĈEKIĆI, ŠETALIŠTE PLIŠIVAC, ŠUNDIĆI, TINA UJEVIĆA, TOĈANOVICA, VELIKA POŢARICA, VLADIMIRA NAZORA, VRULJA, VRUTAK

2. Biraĉko mjesto broj 2.
DRAŠNICE
OSNOVNA ŠKOLA - DON M.PAVLINOVIĆ, NOVI PUT 127, DRAŠNICE
na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u
DRAŠNICE: BRSKOVAC, DRAŠNICE, IZBITAC, NOVA CESTA, NOVI PUT, NOVO NASELJE, PORAT, RAT, SOLINE, TILA LUĈICA, VODICE

3. Biraĉko mjesto broj 3.
IGRANE
OSNOVNA ŠKOLA "DON MIHOVIL PAVLINOVIĆ", IGRANE, VRTINA B.B.
na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u
GORNJE IGRANE: RUDELJI, IGRANE: ĈUVALA, IGRANE, LOZINA, LUKE, MALA CESTA, PLAŢA, PORAT, PORTINA, PUNTA, RADAŠEVICA, SELO, STAZE, VODICE, VRTINA, ŢANJEVA

4. Biraĉko mjesto broj 4.
ŽIVOGOŠĆE
OSNOVNA ŠKOLA "DON MIHOVIL PAVLINOVIĆ", ŽIVOGOŠĆE, PORAT 87
OEP-11
2
na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u
ŽIVOGOŠĆE: DOLE, LUKA, ŽIVOGOŠĆE, ŽIVOGOŠĆE BLATO, ŽIVOGOŠĆE BRIKVA, ŽIVOGOŠĆE FRANIĈEVIĆI,
ŽIVOGOŠĆE MALA DUBA, ŽIVOGOŠĆE MURAVA, ŽIVOGOŠĆE STRNJ, ŽIVOGOŠĆE-PORAT

PREDSJEDNIK
Marijan Miletić

 
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Podgora PDF  | Print |
Friday, 09 May 2014 07:50

Na temelju članka 31. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 32. Statuta općine Podgora («Glasnik» 5/09, 9/09 i 3/13) Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 34. sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine, donosi:

ODLUKU

o izmjenama

Odluke o komunalnom doprinosu Općine Podgora

 

 

Članak 1.

U članku 4. stavku 1. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Podgora («Glasnik» br. 10/12, dalje u tekstu: Odluka) umjesto riječi «jedna zona», treba stajati tekst: «dvije zone».

Na kraju stavka dodaje se nova točka koja glasi: «II zona-Naselje Gornje Igrane (zabiokovski dio Općine Podgora)».

 

Članak 2.

Članak 1. U članku 6. stavku 1. Odluke dodaje se nova točka koja glasi:

II. zona ukupno 25,00 kuna odnosno za:

- javne površine 5,00 kn

- nerazvrstane ceste 10,00 kn

- groblje 2,00 kn

- javna rasvjeta 8,00 kn

Članak 2.

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Glasniku“, službenom glasilu Općine Podgora.

Klasa: 412-08/13-01/01

Ur.broj: 2147/05-02/01-13-1

Podgora, 17. travnja 2013. godine

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Stjepan Vela, v.r.

 

 
Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Podgora PDF  | Print |
Friday, 09 May 2014 07:49

Na temelju članka 31. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09i 49/11), te članka 32. Statuta općine Podgora («Glasnik» 5/09 , 9/09 i 3/13) Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 11. sjednici održanoj 24. veljače 2014. godine, donosi:

 

ODLUKU

o dopuni

Odluke o komunalnom doprinosu Općine Podgora

 

 

Članak 1.

U članku 13. stavku 2. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Podgora («Glasnik» br. 10/12 i 8/13) iza riječi «doprinosa», dodaje se zarez i tekst:

«a u slučaju da se rješenje o izvedenom stanju izdaje za dio građevine (nadogradnju ili rekonstrukciju), ukupan obujam građevine će se računati samo u odnosu na taj dio».

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku“, službenom glasilu Općine Podgora.

 

 

 

Klasa: 021-05/14-01/10

Ur. broj: 2147/05-02/01-14-1

Podgora, 24. veljače 2014. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivo Mihaljević, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA viši stručni suradnik PDF  | Print |
Wednesday, 23 April 2014 07:39

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 5. Stavka 1., članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je natječaj u «Narodnim novinama» br.49/13 dana 18. travnja 2014. godine za prijem

službenika/ce

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, financijsko računovodstvena služba – višeg stručnog suradnika za proračun i financije - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA :

Poslovi višeg stručnog suradnika za proračun i financije propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

izrađivanje proračunskih akata i praćenje njihovog izvršenja
izrađivanje knjigovodstvenih i financijskih izvješća
praćenje propisa iz područja financija i briga o primjeni istih
kontroliranje i likvidiranje svih računa, obračunavanje plaća i naknada plaća
vođenje financijskog knjigovodstva
vođenje blagajne proračuna
vođenje i čuvanje dokumentacije iz svog djelokruga
obavljanje i drugih poslova po nalogu općinskog načelnika i pročelnika

PODACI O PLAĆI:

Osnovna bruto plaća radnog mjesta višeg stručnog suradnika za proračun i financije je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (2,30) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

Opći dio
Posebni dio

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

OPĆI DIO:

1. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09),
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst).

POSEBNI DIO:

1. Zakon o proračunu («Narodne novine» br.: 87/08 i 136/12),
2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br.: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12).

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-   koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 13. svibnja 2014. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA referent-prometni redar PDF  | Print |
Wednesday, 23 April 2014 07:38

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA


Sukladno članku 19. i članku 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je natječaj u «Narodnim novinama» br.49/13 dana 18. travnja 2014. godine za prijem

vježbenika/ce

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, referent-prometni redar - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci

OPIS POSLOVA:

Poslovi referenta prometnog redara propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:
- obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području Općine
- naplaćuje novčane kazne odnosno izdaje prekršajne naloge u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Općine
- surađuje s drugim nadležnim tijelima i društvima, sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila
- obavlja druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

PODACI O PLAĆI:

Za vrijeme vježbeničkog staža vježbeniku pripada osnovna plaća u visini 85% od osnovne plaće utvrđene za to radno mjesto.

Osnovna bruto plaća radnog mjesta referenta-prometnog redara je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,65) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske
Promet

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

USTAVNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br.: 56/90., 135/97., 8/98. - pročišćeni
Tekst br.: 113/00., 124/00 - pročišćeni tekst br.: 28/01., 41/01 - pročišćeni tekst br.: 55/01).

PROMET

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br.: 67/08),
2. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te Programu i načinu osposobljavanja službenika („Narodne novine“ br.: 143/08).

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju                                       kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 02. svibnja 2014. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - Lista grupe birača Čedomil Letica PDF  | Print |
Friday, 28 February 2014 12:52

Čedomil Letica

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - Lista grupe birača Ante Miličić PDF  | Print |
Thursday, 27 February 2014 13:08

Vladimir Petrović

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

Nenad Perić

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

Miljenko Lucijetić

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

Marijana Letica

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

Vladimir Glamuzina

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

Nenad Vela

01 (pdf) 02 (pdf) 03 (pdf) 04 (pdf) 05 (pdf) 06 (pdf)

Last Updated on Friday, 28 February 2014 13:23
 
PRIJEDLOG DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA PODGORA - CENTAR PODGORE ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU PDF  | Print |
Friday, 03 January 2014 08:56

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_0-Postojece-stanje.pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_1-Namjena.pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_2-1-Promet.pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_2-2-Infra.pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_3-Uredenje.pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_4-Uvjeti-gradnje .pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_Sazetak.pdf

2014-01_PP-2JR_DPU-Podgora_Tekst.pdf

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 1 of 8