23:13:12

Katastar i zemljišnik

News
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA PDF  | Print |
Wednesday, 19 December 2012 09:17

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODGORA

 

KLASA: 350-02/12-01/06

URBROJ: 2147/05-02/01-12-31

Podgora, 17. prosinca 2012. godine

 

Na temelju odredbi članaka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora», br. 5/09 i 9/09) Načelnik Općine Podgora objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE PODGORA

 

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora provest će se u razdoblju od 28. prosinca 2012. godine do 11. siječnja 2013. godine.

Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Podgora, A.Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana koji će biti objavljen i na web stranici Općine Podgora: stara.podgora.hr.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana održat će se za sve zainteresirane dana 10. siječnja 2013. godine (četvrtak) u zgradi Općine Podgora, s početkom u 10,00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u pisarnici Općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi, koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, zaključno do 11. siječnja 2013. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ante Miličić, v.r.

Odredbe izmjene i dopune.pdf

1. NAMJENA 2-Model.pdf

3.4 REZIMI-Model.pdf

DRAŠNICE_KATASTAR_GP_5000-Model.pdf

IGRANE_KATASTAR_GP_5000-Model.pdf

PODGORA_KATASTAR_GP_5000-Model.pdf

ŽIVOGOŠĆE_KATASTAR_GP_5000-Model.pdf

 

Last Updated on Monday, 31 December 2012 10:47
 
JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODGORA, MJESTO PODGORA- ZONA VELIKO BRDO PDF  | Print |
Wednesday, 19 December 2012 09:16

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODGORA

 

KLASA: 350-02/12-01/09

URBROJ: 2147/05-02/01-12-7

Podgora, 17. prosinca 2012. godine

 

 

Na temelju odredbi članaka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Općine Podgora («Glasnik Općine Podgora», br. 5/09 i 9/09) Načelnik Općine Podgora objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE PODGORA, MJESTO PODGORA- ZONA VELIKO BRDO

 

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora, mjesto Podgora- zona Veliko Brdo provest će se u razdoblju od 28. prosinca 2012. godine do 11. siječnja 2013. godine.

Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Podgora, A.Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana koji će biti objavljen i na web stranici Općine Podgora: stara.podgora.hr.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana, mjesto Podgora- zona Veliko Brdo održat će se za sve zainteresirane dana 10. siječnja 2013. godine (četvrtak) u zgradi Općine Podgora, s početkom u 12,00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u pisarnici Općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi, koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, zaključno do 11. siječnja 2013. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ante Miličić, v.r.

 

 
POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA, POJEDINACA I OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA PDF  | Print |
Wednesday, 03 October 2012 12:00

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA PODGORA
JEDINSTVENI  UPRAVNI ODJEL

Objavljuje


POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA, POJEDINACA I OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

za financiranje programa  javnih  potreba na području  Općine Podgora za 2013.


I.

Pravo sudjelovanja na ovom  Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, zajednice i klubovi koje su registrirane i djeluju na području Općine Podgora, te ostali proračunski korisnici.

II

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Podgora jesu djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od  interesa za Općinu Podgora

U program javnih potreba Općine Podgora za 2013.godinu uvrstit će se programi:

- športskih udruga
- udruga mladih
- gospodarskih udruga
- braniteljskih udruga
- redovna djelatnost ustanova i udruga u kulturi
- kulturno umjetnički amaterizam
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost
- poticanje likovnog stvaralaštva
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- časopisi i književne manifestacije
- knjižnična djelatnost
- muzejsko-galerijska djelatnost
- nova medijska kultura

- ostali programi proračunskih korisnika od interesa za Općinu Podgora

III.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Podgora. 

IV

U obrazloženju prijedloga predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Podgora.

Predlagatelj može pripremiti više programa, ali svaki program mora biti prijavljen na zasebnoj prijavnici koju mogu preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podgora.
V

Udruge su dužne priložiti izvadak iz Registra udruga ne stariji od tri mjeseca.

VI

Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Podgora dužni su uz prijavnice dostaviti u roku navedenom u članku VII. ovog  natječaja  polugodišnje financijsko izvješće za 2012.godinu

VII.

Prijedloge Programa u navedenim područjima pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti najkasnije do 31.listopada 2012.godine na adresu:

OPĆINA PODGORA
Jedinstveni upravni odjel
A.K.Miošića 2
21327 Podgora

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se ni razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba na području Općine Podgora za 2013.godinu.Načelnik:
Ante Miličić

 
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti PDF  | Print |
Wednesday, 03 October 2012 11:55

Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06), Načelnik Općine Podgora donosi:

ODLUKU

o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

I.

Ovom Odlukom imenuje se Branimir Mrkušić, savjetnik načelnika-volonter, osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Podgora.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: 091 301 272

Fax: 021 603 954

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

II.

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru , Branimir Mrkušić obvezan je:

1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,

2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,

4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima,

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

NAČELNIK:

Ante Miličić

 
PRIJEDLOG (JAVNI UVID) UPU-a Dijela naselja Podgora (ZONA 5) sjeverno od magistrale. PDF  | Print |
Thursday, 13 September 2012 09:38

Temeljem odredbi čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Načelnik Općine Podgora, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA PODGORA- U PROSTORNOM PLANU OZNAČEN BROJEM 5

Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora - u prostornom planu označen brojem 5, provest će se u razdoblju od 24. rujna do 23.listopada 2012.godine.
Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Podgora, A.Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga Plana. Prijedlog Plana biti će objavljen i na web stranicama Općine Podgora stara.podgora.hr.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz  Prijedloga Plana, održat će se za sve zainteresirane dana 11. listopada 2012. godine (četvrtak) u zgradi Općine Podgora, s početkom u 12,00 sati.

Sudionici mogu dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u pisarnici Općine Podgora, poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora, dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida zaključno do 23. listopada 2012. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ante Miličić, v.r.

 

Postojeće stanje (PDF)

1. Namjena povrsina.pdf

2.1. Prometna mreza.pdf

2.2. Elektroenergetska mreza.pdf

2.3. Telekomunikacijska mreza.pdf

2.4. Vodovodna mreza.pdf

2.5. Kanalizacijska mreza.pdf

3. Uvjeti koristenja.pdf

4. Uvjeti gradnje.pdf

UPU-a dijela naselja Podgora - sjeverno od magistrale (prijedlog plana).pdf

UPU dijela naselja Podgora - sjeverno od magistrale (SAZETAK ZA JAVNOST).doc

 

Last Updated on Thursday, 13 September 2012 10:21
 
Natječaj za Festival Šansone i S. Vicenca PDF  | Print |
Friday, 27 July 2012 10:59

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na korištenje ("Glasnik Općine Podgora" br 4/12), načelnik Općine Podgora objavljuje slijedeći:

 

 

JAVNI POZIV ZA NADMETANJE

 

Članak 1.

Predmet ovog poziva je nadmetanje za jednodnevno korištenje javne površine na predjelu spomenika "Galebova krila" u Podgori prilikom održavanja manifestacije "Festival Šansone Podgora 2012. " dana 07. kolovoza 2012 i proslave Dana Općine "Sv. Vicenco" 19. kolovoza 2012, za obavljanje svih vrsta ugostiteljskih, trgovačkih i uslužnih djelatnosti.

Članak 2.

Javna površina iz članka 1. daje se na korištenje isključivo jednom ponuditelju za oba termina u vremenu od 18,00 h – 05,00 h.

Na navedenoj lokaciji ponuditelj prema osobnoj procjeni može postaviti veći broj uslužnih objekata (šank, štand, pokretna pečenjara i sl.)

 

Članak 3.

Nadmetati se mogu sve fizičke i pravne osobe. Ponuda za vršenje usluga iz članka 1. mora sadržavati minimalno uslugu prodaje hrane i pića za oba termina. Ponuditelji se mogu nadmetati samo ako nemaju dugovanja prema Općini Podgora po bilo kojoj osnovi.

Članak 4.

Početna cijena ponude za korištenje javne površine i članka 1. iznosi 10.000 kn za oba termina zajedno. Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena, raznovrsnost i kvaliteta ponuđene usluge

 

Članak 5.

Rok za podnošenje ponuda je 3.kolovoza 2012. godine u 9,00 sati, bez obzira na način dostave.

Najpovoljnijeg ponuditelja prema prethodno navedenim kriterijima odabrat će Načelnik Općine Podgora i istoga o izboru obavijestiti 3.kolovoza 2012. godine do 11,00 sati, a ostali ponuditelji bit će obaviješteni istog dana do 15,00 sati.

 

 

Članak 6.

Odabrani ponuditelj je dužan ponuđenu cijenu uplatiti isti dan do 14 sati i o tome dostaviti dokaz.

Ukoliko ponuditelj do roka iz prethodnog stavka ne uplati ponuđenu cijenu smatrat će se da je odustao od ponude te će se pozvati slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji je dužan istog dana izvršiti uplatu ponuđene cijene.

 

Članak 7.

 

Način sastavljanja i dostave ponuda;

Ponuda mora sadržavati;

- Podatke o podnositelju ponude sa brojem telefona ponuditelja.

- Ponuditelj prilikom podnošenja ponude mora uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 2000,00 kn na ž.r. Općine Podgora 2330003-1833900002 poziv na broj 68 7706 – OIB ponuđaća. Ponuditelj mora dostaviti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude vratit će se u roku 8 dana nakon donošenja odluke o odabiru ili nakon poništenja postupka ako je neiskorišteno.

Ponude se predaju u zatvorenim kovertama s naznakom «NE OTVARAJ» na

protokol Općine Podgora, najkasnije do 03. kolovoza 2012. godine u 09:00 sati bez

obzira na način dostave.

Članak 8.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 340-01/12-01/7

UR.BROJ: 2147/05-01/01-12-1

Podgora, 27.srpnja 2012..

 

NAČELNIK

Ante Miličić, v.r.

 

 

Last Updated on Monday, 30 July 2012 10:58
 
Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Podgora u 2012. godini PDF  | Print |
Tuesday, 10 July 2012 13:07

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPÆINA PODGORA

KOMISIJA ZA DODJELU

JAVNIH PRIZNANJA

061-01/12-01/03

2147/10-02/02-12-1

10. srpnja 2012.

Na temelju članka 8. Statuta Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝,br. 5/09 i 9/09) i članka 5. Odluke o javnim priznanjima Općine Podgora (˝Glasnik Općine Podgora˝, br. 5/94 i 2/98) Komisija za dodjelu javnih priznanja objavljuje

P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Općine Podgora u 2012. godini

Pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća Općine Podgora, mjesni odbori, tijela lokalne samouprave Općine Podgora, društva i udruge, političke stranke, kao i svi građani Općine Podgora da podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Podgora u 2012. godini.

Javna priznanja Općine Podgora su:

1. Godišnja nagrada Općine Podgora,

koja se za Dan Općine Podgora dodjeljuje za osobite uspjehe i zasluge za Općinu Podgora.

2. Pohvalnica Općine Podgora,

koja se dodjeljuje pojedincu ili kolektivu za uspjeh i zasluge u promicanju turizma, ugostiteljstva, ribarstva, poljodjelstva, obrta, komunalnih djelatnosti, zaštite okoliša, uređenja mjesta, socijalne skrbi i humanitarnih djelatnosti, zaštite od požara, civilne zaštite, kulture, zdravstva, predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, znanosti i demokracije.

3. Povelja Općine Podgora,

koja se dodjeljuje jedinicama lokalne samouprave, kulturnim, humanitarnim i drugim društvima i udrugama, te zaslužnim pojedincima, kao izraz odličnog štovanja, časti i zasluge.

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku s obrazloženjem na adresu:

OPĆINA PODGORA - KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA.

Rok za podnošenje prijedloga je 27. srpnja 2012. godine.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Nenad Glučina, v.r.

Last Updated on Tuesday, 10 July 2012 13:07
 
Obavijest o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora i održavanju prethodne rasprave PDF  | Print |
Monday, 02 July 2012 07:48

Odlukom o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora («Glasnik» Općine Podgora broj: 2/12) započeo je postupak donošenja navedenog plana. U postupku izrade prostornog plana provest će se prethodna i javna rasprava s javnim uvidom tijekom kojih je moguće dati primjedbe i prijedloge.

Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora, održat će se dana 02. srpnja ( ponedjeljak) 2012. godine, s početkom u 10.00 sati, u prostoriji vijećnice Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora.

 
OBAVIJEST o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja Podgore- Centar Podgore i održavanju prethodne rasprave PDF  | Print |
Monday, 02 July 2012 07:47

Odlukom o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja Podgore- Centar Podgore («Glasnik» Općine Podgora broj: 42/12) započeo je postupak donošenja navedenog plana. U postupku izrade prostornog plana provest će se prethodna i javna rasprava s javnim uvidom tijekom kojih se mogu dati primjedbe i prijedlozi.

Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgora, održat će se dana 16. srpnja 2012. godine ( ponedjeljak), s početkom u 12.00 sati, u prostoriji vijećnice Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora.

 
Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističkog rješenja centra Podgore PDF  | Print |
Tuesday, 08 May 2012 08:58

 

Last Updated on Tuesday, 08 May 2012 08:58
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA O MJESTU I VREMENU ODRŽAVANJA TESTIRANJA PDF  | Print |
Monday, 27 February 2012 14:11

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 15/12 od 02. veljače 2012. godine za radno mjesto pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti- pisano testiranje održati dana 5. ožujka 2012. godine u 9.00 sati u prostorijama Općine Podgora, A.K. Miošića 2, 21327 Podgora.

U Podgori dana 27. veljače 2012.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 4 of 8