22:05:23

Katastar i zemljišnik

News
Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja CENTAR PODGORE: ODGOVORI NA PITANJA NATJECATELJA PDF  | Print |
Tuesday, 21 February 2012 12:23

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja
CENTAR PODGORE (prostorne cjeline A, B, C i D)
ODGOVORI NA PITANJA NATJECATELJA

Napomena: Pitanja su sistematizirana prema redoslijedu postavljanja, pa su navedena i pitanja koja se makar djelomično ponavljaju.

Read more...
 
ODGAĐA SE JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA PODGORA- VELIKO BRDO PDF  | Print |
Friday, 10 February 2012 11:13

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODGORA

 

Klasa: 350-02/12-01/02

Ur. broj: 2147/05-01/01-12-2

 

Podgora,10. veljače 2012. godine

 

Temeljem odredbi čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Načelnik Općine Podgora, objavljuje:

ODGAĐA SE JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA PODGORA- VELIKO BRDO

Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora- Veliko Brdo ODGAĐA SE DO DALJNJEGA.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ante Miličić

 

 
PROGRAM BORAVKA DELEGACIJE IZ BRATSKOG GRADA SZERENCA PDF  | Print |
Thursday, 02 February 2012 14:31

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PODGORA
A.K.Miošića 2  - 21327 PODGORA – HRVATSKA
Tel/fax: 00385-21-625-560   OIB : 82584566374
stara.podgora.hr            E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itUredski broj: 71/2011
Podgora, 16. prosinca  2011.


PROGRAM BORAVKA DELEGACIJE IZ BRATSKOG
GRADA SZERENCA , 2. – 6. Veljače 2012.


Četvrtak, 2. Veljače/February 2012.

Doček prijatelja, smještaj i večera u restauranu “Hotel California” od 19,00 h.

Petak, 3. Veljače 2012.

-    Doručak  8,00 h
-    Posjet  Uljari I Osnovnoj školi  9,30 h
-    Razgledavanje Stare Podgore, crkve, muzeja  11,00 h
-    Ručak u restoranu “Panorama” na Biokovu – igranje na buče.  13,00 h
-    Obilazak Drašnica, Igrana I Živogošća nakon ručka,
-    Večera u restauranu “Hotel California” u Podgori,  19,00 h.

Subota, 4. Veljače 2012.
-    Doručak 8,00 h
-    Odlazak na ribarenje 9,00 , ručak na brodu ( ako je loše vrijeme izlet u Split)
-    Večera – Lovački bal 19,00 h

Nedjelja, 5. Veljače 2012.
-    Doručak 8,00 h
-    Potpisivanje povelje o prijateljstvu i uručivanje prigodnih darova, 10,00 h
-    Obilazak grada Makarske  11,00 h
-    Posjet hrvatskom  marijanskom svetištu Vepric 12,30
-    Ručak u Staroj Podgori  13,30 h (na Vrutku)
-    Večera u restoranu u “ Hotel California “  u  19,00 h.

Ponedjeljak, 6. Veljače 2012.
-    Doručak 8,00 h
-    Rastanak sa prijateljima iz Szerenca

 
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora - u prostornom planu označen brojem 5 PDF  | Print |
Wednesday, 01 February 2012 12:31
Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( " Narodne novine" broj: 76/07, 38/09,55/11 i 90/11), Načelnik Općine Podgora daje sljedeću:

OBAVIJEST

o izradi Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora - u prostornom planu označen brojem 5  i  održavanju prethodne rasprave

Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora - u prostornom planu označen brojem 5 («Glasnik» Općine Podgora broj: 11/11) započeo je postupak donošenja navedenog plana. U postupku izrade prostornog plana provest će se prethodna i javna rasprava s javnim uvidom tijekom kojih je moguće dati primjedbe i prijedloge.

Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora - u prostornom planu označen brojem 5, održat će se dana 23. veljače (četvrtak) 2012. godine, s početkom u 12,00 sati, u prostoriji vijećnice Općine Podgora, A. Kačića Miošića 2, 21327 Podgora. Stručni izrađivač predmetnog Plana je Arching d.o.o. Split, Poduzeće za projektiranje i inženjering, Šimićeva 56, Split, tel: 021/539 875.


OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Miličić, v.r.
 
JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA PODGORA- VELIKO BRDO PDF  | Print |
Wednesday, 01 February 2012 12:30

Temeljem odredbi čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora – Veliko Brdo («Glasnik» Općine Podgora broj: 8/11) Načelnik Općine Podgora, objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA PODGORA- VELIKO BRDO

Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora- Veliko Brdo provest će se u razdoblju od 13. veljače 2012. godine do 15. ožujka 2012.godine.
Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Podgora, A. Kačića Miošića 2, 21327 Podgora od 8.00 do 14.00 sati.
Javno izlaganje Prijedloga urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Podgora- Veliko Brdo održat će se 23. veljače 2012. godine (četvrtak) u zgradi Općine Podgora, sa početkom u 13,00 sati.
Sudionici mogu do zaključenja javne rasprave dostaviti prijedloge i primjedbe u pisanom obliku u pisarnici Općine Podgora ili poštom na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida.
Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Miličić, v.r.

 
Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova čišćenja javnih površina PDF  | Print |
Thursday, 19 January 2012 12:16


Na temelju stavka 3. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09,7909,153/09 i 49/11) i članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br 6/04), načelnik Općine Podgora objavljuje:


NATJEČAJ
za povjeravanje obavljanja komunalnih
poslova čišćenja javnih površina u Općini Podgora


1. Objavljuje se poziv za podnošenje ponuda za obavljanja komunalnih poslova čišćenja javnih površina na području Općine Podgora. Ponude se mogu dostaviti samo za ukupnu uslugu koja je predmet natječaja, te nije dopušteno nuđenje inačica i alternativnih ponuda.
2. Vrijeme obavljanja poslova je četiri (4) godine od sklapanja ugovora o povjeravanju komunalnih poslova čišćenja javnih površina na području Općine Podgora.
3. Pravo na sudjelovanje: ponuditelji mogu biti fizičke ili pravne osobe s registriranom djelatnosti.
4. Ponuda mora sadržavati:
a) obrazac ponude s podacima o ponuditelju (naziv, adresu, OIB, telefon i telefaks ponuditelja)
b) ukupnu cijenu prema specifikaciji načina i opsega čišćenja iz natječajne dokumentacije izraženu u kunama i ovjerenu od ponuditelja
c) dokaze o sposobnosti ponuditelja u skladu s natječajnom dokumentacijom
d) potrebne izjave u skladu s natječajnom dokumentacijom
e) sve ostale obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji
5. U provedbi natječaja polazi se od pretpostavke da kandidati prihvaćaju obavljanje komunalnih poslova čišćenja javnih površina na način i pod uvjetima kako je predviđeno natječajnom dokumentacijom.
6. Mjerilo za ocjenu najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom
7. Preuzimanje dokumentacije: zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti natječajnu dokumentaciju u Jedinstvenome upravnom odjelu Općine Podgora, uz prethodnu najavu telefonom radnim danom od 9.00 do 12.00 sati ili elektroničkom poštom upitom na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: (021) 603-953
8. Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, preporučeno poštom ili osobno na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora, s nazivom i adresom ponuditelja, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za povjeravanje komunalnih poslova čišćenja javnih površina – ne otvarati“.

9. Nije dozvoljeno dostavljanje ponuda elektroničkim putem.
10. Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
11. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda biti će u Općini Podgora dana 9. veljače 2012. godine u                        12. 00. sati, uz pravo svih kandidata da sudjeluju u otvaranju.
12. Na temelju ocjene i prijedloga Komisija za komunalne djelatnosti Općine Podgora utvrđuje prijedlog za odabir, koji dostavlja općinskom vijeću koje donosi konačnu odluku o odabiru.
13. Općina Podgora zadržava pravo da bez obrazloženja poništi javni natječaj prije donošenja odluke o dodjeli poslova, bez snošenja posebne odgovornosti prema ponuditeljima.
Općina Podgora

Last Updated on Thursday, 19 January 2012 12:27
 
NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKOG RJEŠENJA CENTRA PODGORE PDF  | Print |
Tuesday, 27 December 2011 13:15

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKOG RJEŠENJA CENTRA PODGORE (prostorne cjeline A, B, C i D)

VRSTA NATJEČAJA

Natječaj je urbanistički, državni, javni, otvoreni, u jednom stupnju i anonimni.

RASPISIVAČ

Općina PODGORA, Načelnik Ante Miličić

Ul. Andrije Kačića Miošića 2, 21327 PODGORA

web: stara.podgora.hr; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

PROVODITELJ

URBING, d.o.o., Avenija V. Holjevca 20, 10000 Zagreb

Za provoditelja: Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh, ovl .arh. A-80

 

SVRHA I CILJ

Svrha natječaja je analiza i stvaranje adekvatnih stručno izrađenih idejnih urbanističkih rješenja centra Podgore s funkcionalnim shemama građevina po segmentima zadanim natječajnim programom. Rješenje će poslužit će kao analiza prostornih mogućnosti obuhvaćenog područja te kao stručna podloga za izradu prostorno planske dokumentacije (DPU), odnosno kao materijal za animaciju potencijalnih investitora.

 

Natječajem su obuhvaćene četiri međusobno funkcionalno spojene prostorne cjeline:

A. Lučki plato (Trg don Mihovila Pavlinovića) - planira se gradnja trgovačko-ugostiteljskog centra,

B. Obalni pojas (Branimirova obala) - planira se uređenje svih javnih površina,

C. Planirana višenamjenska poslovna zgrada - planira se interpolacija na praznoj parceli uz obalu,

D. Zona planirane luke nautičkog turizma - traži se rješenje za uređenje luke za nautičke vezove.

 

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt, član Hrvatske komore arhitekata. Članovi Ocjenjivačkog suda, njihov zamjenik, članovi tehničke komisije kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom natječaju. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

DOKUMENTACIJA

Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje Natječajni program.

ROKOVI

Početak natječaja: srijeda, 28. prosinca 2011. g

Rok za postavljanje pitanja: srijeda, 15. veljače 2012. g

Rok za predaju natječajnog rada: utorak, 20. ožujka 2012. g

Uvjeti natječaja objavljuju se na web stranici Općine Podgora (http://stara.podgora.hr/opcina) gdje su javno dostupni.

Natječajni program može se podići ili naručiti od srijede, 28. prosinca 2011. g., radnim danom od 9.00-15.00 sati u Općini Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora, i to knjiga sa CD-om uz uplatu iznosa od 700,00 kn ili samo CD uz uplatu iznosa od 200,00 kn plativih u gotovini na blagajni Općine Podgora ili uplatom na žiro-račun Općine Podgora br. 2330003-1833900002 kod Splitske banke (svrha doznake: "Natječaj za centar Podgore - knjiga i CD" ili "Natječaj za centar Podgore - CD"). Natječajni program može se dobiti na uvid u Općini Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora.

NAGRADE

Ako do zadanog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju propozicijama natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti slijedeće nagrade u neto iznosu:

I. nagrada 40.000,00 kn,

II. nagrada 25.000,00 kn,

III. nagrada 15.000,00 kn,

dva otkupa po 9.000,00 kn.

OCJENJIVAČKI SUD:

1. Goran Juričić, dipl. ing. arh., ovl. arh., predsjednik OS-a,

2. Ante Miličić, dopredsjednik OS-a,

3. Ljubomir Urlić, dipl. ing. arh., ovl .arh., član,

4. Ivo Vodanović, dipl. ing. arh., član,

5. Stjepan Vela, član.

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07., 125/08. i 90/11.) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata, kojeg su se svi sudionici dužni pridržavati. Registarski broj natječaja je 135-11-PO-U.

 

Uvjeti natječaja (PDF)

Natječajni program (PDF)


 

Last Updated on Tuesday, 17 January 2012 10:14
 
Natječaj za dodjelu nagrada uspješnim i darovitim studentima PDF  | Print |
Thursday, 22 December 2011 09:49

N A T J E Č A J

za dodjelu nagrada uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Podgora

Na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele nagrada uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora, dodijelit će se po dvije nagrade za svaku studentsku godinu redovitim studentima s područja Općine Podgora koji su postigli najveći prosjek ocjena u studentskoj godini 2010./2011.

Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu nagrada imaju studenti državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Podgora najmanje pet godina prije podnošenja prijave na natječaj i ispunjavaju slijedeće uvjete:

Da su redoviti studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili redoviti studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00.

Studentima prve godine studija vrednuje se prosjek ocjena završenog razreda srednje škole.U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti prosjek ocjena u postupku dodjele stipendije primjenjivat će se isti kriterij za raniju godinu studija ili školovanja, sve dok se ne utvrdi razlika.

Lista prvenstva za dodjelu nagrada sastavlja se na osnovu visine prosječne ocjene kandidata.

Prijave na natječaj podnose se osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15. siječnja 2012. godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. Potvrdu o prosjeku ocjena iz studentske godine 2010./2011.,

2. Potvrdu o upisu u tekuću godinu studija,

3. Domovnicu,

4. Potvrdu o prijavi prebivališta u zadnjih pet godina.

NAČELNIK

OPĆINE PODGORA

Ante Miličić

 
UPUTE ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA PDF  | Print |
Friday, 11 November 2011 10:48

Prvi javni poziv za legalizaciju gradevina PODGORA.doc

UREDBA O NAKNADI ZA ZADRZAVANJE NEZAKONITO IZGRADENE ZGRADE U PROSTORU.htm

Zahtjev za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu.doc

Zahtjev za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju za manje zahtjevnu zgradu-1.doc

Zahtjev za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju za pomocnu zgradu.doc

Zahtjev za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu.doc

ZAKON.doc

Last Updated on Wednesday, 03 October 2012 11:55
 
Obavijest PDF  | Print |
Friday, 21 October 2011 10:54

Produžen je rok za prijavu šteta od požara do petka 28.10.2011. u 14 h.

 
Natječaj za dodjelu nagrada uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Podgora PDF  | Print |
Friday, 21 October 2011 10:48

021-05/11-01/900

2147/05-11/1

21. listopada 2011.

N A T J E Č A J

za dodjelu nagrada uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Podgora

Na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele nagrada uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora, dodijelit će se po dvije nagrade za svaku studentsku godinu redovitim studentima s područja Općine Podgora koji su postigli najveći prosjek ocjena u studentskoj godini 2010./2011.

Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu nagrada imaju studenti državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Podgora najmanje pet godina prije podnošenja prijave na natječaj i ispunjavaju slijedeće uvjete:

Da su redoviti studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili redoviti studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00.

Studentima prve godine studija vrednuje se prosjek ocjena završenog razreda srednje škole.U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti prosjek ocjena u postupku dodjele stipendije primjenjivat će se isti kriterij za raniju godinu studija ili školovanja, sve dok se ne utvrdi razlika.

Lista prvenstva za dodjelu nagrada sastavlja se na osnovu visine prosječne ocjene kandidata.

Prijave na natječaj podnose se osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15. prosinca 2011. godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. Potvrdu o prosjeku ocjena iz studentske godine 2010./2011.,

2. Potvrdu o upisu u tekuću godinu studija,

3. Domovnicu,

4. Potvrdu o prijavi prebivališta u zadnjih pet godina.

NAČELNIK

OPĆINE PODGORA

Ante Miličić

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 5 of 8