23:04:05

Katastar i zemljišnik

Natječaji
Natječaj za dodjelu nagrada uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Podgora PDF  | Print |
Wednesday, 03 December 2014 13:38

061-01/14-01/4

2147/05-01/01-14-1

01. prosinca 2014. god.

N A T J E Č A J

za dodjelu nagrada uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Podgora

Na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele nagrada uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora, dodijelit će se po dvije nagrade za svaku studentsku godinu redovitim studentima s područja Općine Podgora koji su postigli najveći prosjek ocjena u studentskoj godini 2013./2014.

Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu nagrada imaju studenti državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Podgora najmanje pet godina prije podnošenja prijave na natječaj i ispunjavaju slijedeće uvjete:

Da su redoviti studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili redoviti studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00.

Studentima prve godine studija vrednuje se prosjek ocjena završenog razreda srednje škole.U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti prosjek ocjena u postupku dodjele stipendije primjenjivat će se isti kriterij za raniju godinu studija ili školovanja, sve dok se ne utvrdi razlika.

Lista prvenstva za dodjelu nagrada sastavlja se na osnovu visine prosječne ocjene kandidata.

Prijave na natječaj podnose se osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30. prosinca 2014. godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. Potvrdu o prosjeku ocjena iz studentske godine 2013./2014.,

2. Potvrdu o upisu u tekuću godinu studija,

3. Domovnicu,

4. Potvrdu o prijavi prebivališta u zadnjih pet godina.

NAČELNIK

OPĆINE PODGORA

Ante Miličić v.r.

 
POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA, POJEDINACA I OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA za financiranje programa javnih potreba na području Općine Podgora za 2015. PDF  | Print |
Friday, 28 November 2014 09:28

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
OPĆINA PODGORA
JEDINSTVENI  UPRAVNI ODJEL

Objavljuje:
POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA, POJEDINACA I OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA
za financiranje programa  javnih  potreba na području  Općine Podgora za 2015.
I.
Pravo sudjelovanja na ovom  Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, zajednice i klubovi koje su registrirane i djeluju na području Općine Podgora, te ostali proračunski korisnici.

II.
Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Podgora jesu djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od  interesa za Općinu Podgora

U program javnih potreba Općine Podgora za 2015.godinu uvrstit će se programi:

- športskih udruga
- udruga mladih
- gospodarskih udruga
- braniteljskih udruga
- redovna djelatnost ustanova i udruga u kulturi
- kulturno umjetnički amaterizam
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost
- poticanje likovnog stvaralaštva
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- časopisi i književne manifestacije
- knjižnična djelatnost
- muzejsko-galerijska djelatnost
- nova medijska kultura
- ostali programi proračunskih korisnika od interesa za Općinu Podgora
III.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Podgora.

IV.
U obrazloženju prijedloga predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Podgora.

Predlagatelj može pripremiti više programa, ali svaki program mora biti prijavljen na zasebnoj prijavnici koju mogu preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podgora.
V.
Udruge su dužne priložiti izvadak iz Registra udruga ne stariji od tri mjeseca i izvješće o namjenski utrošenim sredstvima ( sa dokazima – izvod žiro računa, blagajnički izvještaji, računi ) dobivenih iz Proračuna Općine Podgora u 2014. godini zaključno sa danom podnošenja prijave za Proračun 2015. godine.
VI.
Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Podgora dužni su uz prijavnice dostaviti u roku navedenom u članku VII. ovog  natječaja  polugodišnje financijsko izvješće za 2014.godinu

VII.
Prijedloge Programa u navedenim područjima pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti najkasnije do 31.studenog 2014.godine na adresu:

OPĆINA PODGORA
Jedinstveni upravni odjel
A.K.Miošića 2
21327 Podgora

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se ni razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba na području Općine Podgora za 2015.godinu.Načelnik:
Ante Miličić

PRIJAVA PROGRAMA 2015. godina-obrazac.doc

PRIJAVA UDRUGE-obrazac 2015.doc

Last Updated on Friday, 28 November 2014 09:28
 
JAVNI POZIV ZA NADMETANJE ZA KORIŠTENJE INFO PULTA BETONSKOG BRODA U PODGORI PDF  | Print |
Monday, 23 June 2014 13:30

382-01/14-01/1

2147/05-01/01-14-1

23. lipnja 2014. godine

 

Na temelju članka 6. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na korištenje ("Glasnik Općine Podgora" br. 4/12), načelnik Općine Podgora objavljuje sljedeći:

 

 

JAVNI POZIV ZA NADMETANJE

 

Članak 1.

Predmet ovog poziva je nadmetanje za sezonsko korištenje od srpnja do kraja listopada 2014. godine info pulta- betonskog broda u Podgori na predjelu Plišivac.

 

Članak 2.

Info pult iz članka 1. daje se na korištenje za pružanje usluga turističke agencije sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ( «Narodne novine» br. 68/07, 88/10, 30/14).

 

Članak 3.

Nadmetati se mogu osobe registrirane za pružanje usluge turističke agencije.

Ponuditelji se mogu nadmetati samo ako nemaju dugovanja prema Općini Podgora po bilo kojoj osnovi.

 

Članak 4.

Početna cijena ponude za korištenje info pulta iz članka 1. iznosi 10.000,00 kn.

Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena.

 

Članak 5.

Rok za podnošenje ponuda je 27. lipnja 2014. godine ( petak) u 13,00 sati, bez obzira na način dostave.

Najpovoljnijeg ponuditelja prema prethodno navedenim kriterijima odabrat će Načelnik Općine Podgora,a ponuditelji će o izboru biti obaviješteni istog dana do 14,00 sati na dokaziv način ( e-mailom, faxom).

 

Članak 6.

Odabrani ponuditelj dužan je ponuđenu cijenu uplatiti prije sklapanja ugovora.

Članak 7.

 

Način sastavljanja i dostave ponuda:

Ponuda mora sadržavati:

- Podatke o podnositelju ponude ( naziv, sjedište, adresa, OIB) sa brojem telefona, e-maila i telefaxa ponuditelja,

-ponuđenu cijenu ( sa i bez PDV-a),

- Ponuditelj prilikom podnošenja ponude mora uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude- novčani polog u iznosu od 2.000,00 kn na ž.r. Općine Podgora (IBAN) br. HR4523300031833900002, poziv na broj 7706-OIB, model HR 24 uz naznaku svrhe: «jamstvo za ozbiljnost ponude, natječaj za info-pult». Ponuditelj mora uz ponudu dostaviti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude ( izvadak sa računa Ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje). Jamstvo za ozbiljnost ponude vratit će se ponuditeljima u roku od 8 dana od donošenja odluke o odabiru ili nakon poništenja postupka,

- dokaz o registraciji za pružanje usluga turističke agencije,

-Ponude se predaju u zatvorenim omotnicama s naznakom «NE OTVARAJ» na

protokol Općine Podgora, najkasnije do 27. lipnja 2014. godine( petak) do 13:00 sati, bez obzira na način dostave.

Članak 8.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

NAČELNIK:

Ante Miličić, v.r.

 

 

 
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA PDF  | Print |
Monday, 16 June 2014 07:39

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je oglas putem  «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Makarska» dana 10. lipnja 2014. godine za prijem

namještenika/ice

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, službu za komunalne djelatnosti, prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša – namještenik komunalni djelatnik na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno) – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme


OPIS POSLOVA :

Poslovi namještenika komunalni djelatnik na nepuno radno vrijeme propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina(40%)
održava zelene površine i nerazvrstane ceste(20%)
obavlja poslove na održavanju te izvršava naloge vezane za čišćenje i uređenje groblja, pješačkih staza, tržnica, oborinskih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, javnih prometnih površina, obavlja poslove na hortikulturnom uređenju javnih površina, kao što je sadnja i njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja(20%)
vrši poslove sahrane i ukopa pokojnika(10%)
-     obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik i pročelnik (10%)

PODACI O PLAĆI:

Osnovna bruto plaća radnog mjesta namještenika pomoćnog komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (1,44) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.PODRUČJA TESTIRANJA:
Opći dio


PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

OPĆI DIO:

1. Odluka o komunalnom redu Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/10)

Odluka se može pronaći na web-stranici «Općine Podgora».


NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-   koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
OPĆINA PODGORA

 
Oglas za prijem u službu namještenika komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno) PDF  | Print |
Wednesday, 11 June 2014 12:55

UP/I: 112-07/14-01/3
2147/05-03/01-14-1

09. lipnja 2014. godina

Predmet: Oglas za prijem u službu namještenika komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno)

Opis poslova: namještenik komunalni djelatnik na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno)
Mjesto rada: Općina Podgora
Rok za prijavu: 8 dana od objave oglasa
Način zaposlenja: na određeno vrijeme, 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih (sezonskih) poslova
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
Poslodavac: Općina Podgora
Razina obrazovanja: niža stručna sprema ili osnovna škola
Radno iskustvo: nije potrebno
Traženo djelatnika: 2

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11).

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
životopis,
presliku svjedodžbe,
presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu
elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.
Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o istom ( potvrda, rješenje i dr.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori  za pripremanje kandidata objavit će se na web-stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina/.

Testiranje i intervju održati će se dana 20. lipnja 2014. godine u 9:30. sati u prostorijama Općine Podgora.   

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Makarska.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel.: 021 / 603- 953.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora, s naznakom: » Oglas za namještenika komunalnog djelatnika na nepuno radno vrijeme (dvadeset sati tjedno) - ne otvaraj «.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


OPĆINA PODGORA

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5