03:17:24

Katastar i zemljišnik

Natječaji
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA PDF  | Print |
Thursday, 09 May 2013 10:23

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

u svezi s Javnim natječajem, objavljenim dana 24. travnja 2013. godine u Narodnim novinama broj 48/13, za prijam u službu u Općinu Podgora, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca :

1. Namještenik I - Komunalni djelatnik – voditelj grupe – 1 izvršitelj/ica

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto Namještenik I - Komunalni djelatnik – voditelj grupe, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Odluka o komunalnom redu Općine Podgora ( „ Službeni glasnik Općine Podgora broj 2/10)

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi

( „NN“ broj 86/08 i 61/11)

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem:

1.) Anđelko Sumić

2. Namještenik II- pomoćni radnik – 1 izvršitelj/ica

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto Namještenik II Komunalni djelatnik, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Odluka o komunalnom redu Općine Podgora ( „ Službeni glasnik Općine Podgora broj 2/10)

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi

( „NN“ broj 86/08 i 61/11)

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem:

1.) Ante Vodanović

Testiranje kandidata koji su pravovremeno dostavili dokumentaciju održati će se dana

15. svibnja 2013. godine u prostorijama Općine Podgora u 10.00. sati.

Klasa : 112-02/13-01/01

Ur.broj: 2147/05-01/01-13-4

Podgora: 09. svibnja 2013. godine

NAČELNIK OPĆINE PODGORA:

Ante Miličić v.r.

 
Javni natječaj za prijam u službu u Vlastiti pogon za obavljanje komunalne djelatnosti Općine Podgora na neodređeno vrijeme PDF  | Print |
Thursday, 25 April 2013 10:52

Na temelju članka 5., članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( "Narodne novine" br. 86/08 i 61/11), Načelnik Općine Podgora, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u službu u Vlastiti pogon za obavljanje komunalne djelatnosti Općine Podgora na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca:

1. Namještenik I - Komunalni djelatnik – voditelj grupe – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- niža stručna sprema

2. Namještenik II- Komunalni djelatnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- niža stručna sprema

Uz pisanu prijavu ( za oba radna mjesta) na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- diplomu ( izvornik ili ovjerena preslika)

- domovnicu ( izvornik ili ovjerena preslika)

- preslik radne knjižice

- uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. stavak 1. Zakona, ne starije od 6 mjeseci

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( u daljem tekstu: ZSN)

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. ZSN-a:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na web-stranici http://stara.podgora.hr/opcina/

Na oglasnoj ploči Općine Podgora i na web-stranici http://stara.podgora.hr/opcina/ objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas priložiti dokaze o tome, te pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

«Općina Podgora, A.K.Miošića 2, 21 327 Podgora», sa naznakom: "Natječaj za prijam u službu – Vlastiti pogon za obavljanje komunalne djelatnosti- s naznakom za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje"- ne otvaraj, poštom ili neposredno u Pisarnicu ( Protokol) Općine Podgora.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj, te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

Klasa :112-02/13-01/01

Ur. Broj:2147/05-01/01-13-1

NAČELNIK:

Ante Miličić

Upute  i obavijesti kandidatima (doc)

 
Natječaj za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, Služba za razrez općinskih poreza PDF  | Print |
Monday, 11 March 2013 12:14

NATJEČAJ

za prijam vježbenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, Služba za razrez općinskih poreza - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati:

- opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11) i

-posebne uvjete: 1.magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke (uvjet ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu) i

2. dobro poznavanje rada na računalu.

 

U svojstvu vježbenika primaju se osobe određene stručne spreme i struke bez radnog iskustva, ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanoga za vježbenički staž.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati se primaju u službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku diplome),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili ovjerenu presliku domovnice),

– presliku radne knjižice (sve stranice) kao dokaz o nepostojanju radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– presliku osobne iskaznice,

– uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starije od šest mjeseci),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i

– uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će navedeni na web-stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina/.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno na web-stranici stara.podgora.hr/opcina/ i na oglasnoj ploči Općine Podgora, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora, s naznakom: »Natječaj za vježbenika«.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je natječaj u «Narodnim novinama» br.29/13 dana 8.ožujka 2013. godine za prijem

vježbenika/ce

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, Služba za razrez općinskih poreza - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci

OPIS POSLOVA :

Poslovi SLUŽBE ZA RAZREZ OPĆINSKIH POREZA

Stručnog suradnika/Referenta za razrez općinskih poreza propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj:13/10 i 10/12) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

- obavlja poslove razreza i naplate općinskih poreza i komunalne naknade

- vodi analitičku evidenciju zaduženja i uplata općinskih poreza i komunalne naknade

- upućuje opomene po neplaćenim općinskim porezima i komunalnoj naknadi

- priprema upravni postupak po žalbama na rješenja o porezima i komunalnoj naknadi

- priprema postupak vršenja prisilne naplate općinskih poraza i komunalne naknade

- obavlja druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika

Vježbenik će pomagati u obavljanju navedenih poslova.

PODACI O PLAĆI:

Za vrijeme vježbeničkog staža vježbeniku pripada osnovna plaća u visini 85% od osnovne plaće utvrđene za to radno mjesto.

Osnovna bruto plaća radnog mjesta referenta za razrez općinskih poreza je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 14/10 i 10/12) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10.

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

1. Upravni postupak

2. Porezni postupak

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

1. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09),

2. Opći porezni zakon («Narodne novine» broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12),

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 20. ožujka 2013. godine u 11.00 sati u prostorijama Općine Podgora.

 

Last Updated on Monday, 11 March 2013 12:27
 
Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora na radno mjesto: tajnik/ca PDF  | Print |
Monday, 04 March 2013 08:53

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora na radno mjesto: tajnik/ca – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme od 6 mjeseci- radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:

-viša stručna sprema ekonomskog, pravnog ili drugog društvenog usmjerenja, sveučilišni prvostupnik (VŠS)

- najmanje 1 godina radnog staža u struci

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08 i 61/11).

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat se prima na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili ovjerenu presliku domovnice)

– presliku radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem)

– uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starije od šest mjeseci)

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Oglas.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana

15. ožujka 2013. godine u 13.00 sati u prostorijama Općine Podgora. Testiranje će se provesti iz područja: Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( « Narodne novine» br. 19/13-pročišćeni tekst) i Zakona o općem upravnom postupku (« Narodne novine» br.47/09).

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će navedeni na web-stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina/. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeno i na web-stranici stara.podgora.hr/opcina/ i na oglasnoj ploči Općine Podgora, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave u Makarskoj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora, s naznakom: »Oglas za tajnika/cu «.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je oglas za prijem u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora na radno mjesto tajnika/ce

-1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanja opsega poslova

kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 4. ožujka 2013. godine.

OPIS POSLOVA:

Poslovi tajnika propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10 i 10/12) i obuhvaćaju:

- protokolarne i administrativne poslove vezane za rad Općinskog načelnika i njegovog

zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela,

- upravne, pravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe Općinske uprave,

- pisarnicu i pismohranu,

-poslove u vezi protokola i prigodnih svečanosti,

- informiranje sukladno zakonskim propisima,

- obavljanje poslova objave akata u službenom glasilu Općine Podgora

- obavljanje i drugih poslova utvrđenih posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Podgora.

PODACI O PLAĆI:

Osnovna bruto plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta tajnika sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 14/10 i 10/12) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj:14/10, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava

2. Upravni postupak

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 19/13-pročišćeni tekst),

2. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09),

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 15. ožujka 2013. godine u 13.00 sati u prostorijama Općine Podgora.

 
Započelo zaprimanje molbi za korištenje javnih površina PDF  | Print |
Monday, 11 February 2013 12:02

Na temelju Statuta Općine Podgora (Glasnik općine Podgora 5/09) Načelnik Općine Podgora dana 11. veljače 2013. godine raspisuje

OGLAS ZA ZAPRIMANJE MOLBI ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA I ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU
NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA ZA 2013. GODINU

1. Oglas se raspisuje za korištenje javnih površina i površina na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti sukladno planu korištenja istih.

2. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje javnih površina podnosi molbu na općinskom obrascu JP-1* Komisiji za komunalne djelatnosti uz koju je potrebno priložiti:
- presliku domovnice ili osobne iskaznice,
- presliku obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je poljoprivredni proizvođač ili izvod iz registra udruga,

- potvrdu Financijsko – računovodstvene službe/službe proračuna Općine Podgora o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Podgora i Komunalnom poduzeću Podgora Čistoća d.o.o.
- 20,00 kuna državnih biljega priloženih uz molbu,
- prospekt ili nekoliko fotografija proizvoda odnosno rekvizita za pružanje usluga (vrijedi za prodaju suvenira, rukotvorina, slika i sl.), te sliku ili skicu montažnog objekta ili nadstrešnice ili načina prodaje.

I SVI POSTOJEĆI KORISNICI BEZ OBZIRA NA DJELATNOST OBAVEZNO PREDAJU MOLBU ZA KORIŠTENJE bez obaveze predaje dokumenata iz članka 2, st. 1. i 5.

3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru podnosi molbu Vijeću za dodjelu odobrenja na pomorskom dobru na propisanom obrascu UT-XII-71 koji se može kupiti u Narodnim novinama. Uz molbu je potrebno priložiti:
- presliku domovnice ili osobne iskaznice,
- presliku obrtnice ili rješenja o osnivanju poduzeća ili potvrdu nadležnog Ureda za gospodarstvo da je poljoprivredni proizvođač ili izvod iz registra udruga
- potvrdu Financijsko – računovodstvene službe/službe proračuna Općine Podgora o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Podgora i Komunalnom poduzeću Podgora Čistoća d.o.o.
- 70 kn. državnih biljega priloženih uz molbu

4. ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE ZAKLJUČNO DO 15.03.2013. god.

5. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Podgora iz prethodnog razdoblja, ne mogu dobiti javnu površinu na korištenje i njihovi se zahtjevi do podmirenja duga neće razmatrati.

6. Općina Podgora će korisnicima javne površine dostaviti Rješenja o korištenju javne površine.

Neplaćanje naknade za korištenje javne površine u roku navedenom u rješenju je razlog za poništenje rješenja i uklanjanje nelegalno postavljenih stvari na javnoj površini.


Podgora, 11. veljače 2013. godine NAČELNIK

Ante Miličić

 

* Obrazac JP-1 možete preuzeti u Općini Podgora ili na web stranici Općine Podgora (doc)

 

Last Updated on Monday, 18 February 2013 09:44
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 4 of 5