Odluka o komunalnom doprinosu | Print |
Tuesday, 19 February 2013 14:37

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) te članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora br. 04/09) Općinsko vijeće Općine Podgora na 29. sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, visina komunalnog doprinosa, sadržaj rješenja o komunalnom doprinosu te:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

 

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja i

- javnu rasvjetu

 

Komunalni doprinos je prihod Općine Podgora. Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor (u daljem tekstu: obveznik komunalnog doprinosa).

Suvlasnici zgrade plaćaju komunalni doprinos razmjerno suvlasničkom dijelu zgrade, odnosno veličini njihova posebnog dijela zgrade ili veličini funkcionalne jedinice koju koriste, a ukoliko se ne izjasne o navedenom, smatrat će se da su suvlasnici na jednake dijelove.

 

Plaćanjem komunalnog doprinosa obveznik komunalnog doprinosa sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji zemljišta.

 

 

 

 

Članak 3.

 

Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju, osim za pomoćnu zgradu, dužni su po izvršnosti tog rješenja platiti komunalni doprinos u skladu s ovom Odlukom.

Vlasnik posebnog dijela zgrade ne plaća komunalni doprinos za njegov posebni dio koji se nalazi u dijelu zgrade koji nije bio predmet ozakonjenja.

Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade plaćaju komunalni doprinos razmjerno suvlasničkom dijelu zgrade, odnosno veličini njihova posebnog dijela zgrade ili veličini funkcionalne jedinice koju koriste, a ukoliko se ne izjasne o navedenom, smatrat će se da su suvlasnici na jednake dijelove.

 

PODRUČJA ZONA

 

Članak 4.

 

U Općini Podgora utvrđuju se jedna zona za plaćanje komunalnog doprinosa i to:

I. zona- sva naselja u mjestima Podgora, Drašnice, Igrane i Živogošće.

 

JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 5.

 

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kad se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

 

Članak 6.

 

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena po m3 građevine kako slijedi:

I. zona ukupno 135,00 kuna odnosno za:

- javne površine 54,00 kn

- nerazvrstane ceste 45,00 kn

- groblje 9,00 kn

- javna rasvjeta 27,00 kn

 

Članak 7.

 

Komunalni doprinos za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine obračunava se po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine u toj zoni.

Komunalni doprinos za vodove (infrastrukturne građevine namijenjene za prijenos struje, transport energenata, vode, otpadne vode i telekomunikacijskih signala, uključivo dalekovode, plinovode, vodovode) obračunava se po metru dužnom građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po metru izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine.

 

 

RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

Članak 8.

 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel na temelju Odluke o komunalnom doprinosu, u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.

 

Članak 9.

 

Rješenje iz članka 8. ove Odluke obvezno sadržava:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik komunalnog doprinosa dužan platiti,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

- popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Podgora izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- obvezu Općine Podgora o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog članka i ostvareni priliv sredstava.

 

Članak 10.

 

Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općinskog načelnika i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, i u tom slučaju ti troškovi se priznaju u iznos komunalnog doprinosa, a pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Podgora.

Članak 11.

 

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora na način i u postupku uređenim propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

 

NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 12.

 

Komunalni doprinos plaća se po konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Komunalni doprinos plaća se odjednom.

Iznimno, rješenjem o komunalnom doprinosu obvezniku se, na njegov pisani zahtjev i za izgradnju objekata propisanih ovom odlukom može odobriti obročna otplata.

Obročna otplata komunalnog doprinosa može biti odobrena obvezniku komunalnog doprinosa, fizičkoj osobi koja gradi zgradu stambene namjene.

Iznos prvog obroka kod obročne otplate ne može biti niži od 30% od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa, a plaća se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o obračunu doprinosa. Preostali dio komunalnog doprinosa plaća se u jednakim tromjesečnim obrocima tijekom najviše pet godina, prema otplatnom planu kojeg na zahtjev obveznika izrađuje i izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora.

Na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne prihode.

 

Kao osiguranje plaćanja obveznik uručuje javnobilježnički ovjerenu bjanko zadužnicu.

Obročna otplata komunalnog doprinosa biti će odobrena i obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa za već izgrađene stambene zgrade ili dijelove zgrade za koje se izdaje rješenje o izvedenom stanju, s tim da se tom obvezniku odobrava, ako to pismeno zatraži, odgoda plaćanja doprinosa, odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate, za godinu dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Obročna otplata bit će odobrena uz uvjete iz ovog članka.

Ako obveznik komunalnog doprinosa kojemu se izdaje rješenje o izvedenom stanju komunalni doprinos plati odjednom, plaća ga uz popust od 20%.
Pravo na popust obveznik komunalnog doprinosa ima ako iznos komunalnog doprinosa plati u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja.
Ako obveznik komunalnog doprinosa u roku iz prethodnog stavka ovoga članka ne uplati smanjeni iznos komunalnog doprinosa, dužan je odjednom platiti puni iznos komunalnog doprinosa, koji dospijeva šesnaestog dana od dana izvršnosti rješenja.

 

 

DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 13.

 

Obvezniku, fizičkoj osobi koja gradi zgradu stambene namjene do 400 m2 odobrava se popust od 70% na iznos komunalnog doprinosa obračunatog za 600 m3 zgrade, dok se za ostatak obujma obračunava puni iznos doprinosa.

 

Kod nezakonite zgrade za koju se izdaje rješenje o izvedenom stanju, a pod uvjetom da je evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave (DGU) izrađene na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine i ako je zgrada izgrađena u svrhu stambene namjene, komunalni se doprinos kod izdavanja rješenja o izvedenom stanju plaća uz popust od 80% na 1000 m3 od ukupnog obujma građevine, dok se za ostatak obujma plaća 50% iznosa doprinosa.

 

Članak 14.

 

Ukoliko investitor raspolaže potvrdom o evidenciji građevine u katastarskoj evidenciji prije 15. veljače 1968. godine, uvjerenjem o vremenu građenja građevine, građevinskom dozvolom, drugim aktom za građenje ( npr. tzv. potresna dozvola), ili dokazom o uplati komunalnog doprinosa temeljem navedenih isprava, sličnom ispravom (npr. ugovorom o učešću u troškovima uređenja građevinskog zemljišta), komunalni doprinos će se obračunati samo na razliku u obujmu u odnosu na izračunati obujam na temelju navedenih isprava, a u slučaju tzv. potresnih dozvola odbit će se obujam od najviše 600 m3.

 

 

 

 

Članak 15.

 

U slučaju da je obveznik odustao i nije započeo izgradnju građevine, nakon isteka roka

važenja akta temeljem kojeg se odobrava građenje, ima pravo na povrat komunalnog

doprinosa.

Općina Podgora će obvezniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ako je

pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela odbijen ili odbačen zahtjev za izdavanje akta na

temelju kojeg može graditi.

Općina Podgora će obvezniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg može graditi.

Uz pisani zahtjev za povrat komunalnog doprinosa, obveznik je dužan dostaviti potvrdu

nadležnog tijela kojom dokazuje da ispunjava uvjete za povrat komunalnog doprinosa.

Na iznos povrata komunalnog doprinosa ne uračunava se kamata.

Ako je obveznik započeo sa gradnjom građevine, nema pravo na povrat uplaćenog iznosa

komunalnog doprinosa.

 

Članak 16.

 

Ako se radi o objektu od važnosti za Općinu Podgora, Općinski načelnik može predložiti Općinskom vijeću Općine Podgora oslobađanje obveznika komunalnog doprinosa od djelomičnog ili potpunog plaćanja komunalnog doprinosa.

Rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa iz prethodnog stavka, za svaki pojedini slučaj, donosi Jedinstveni upravni odjel na temelju ove Odluke i Odluke Općinskog vijeća, a po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa.

 

Članak 17.

 

Objekti za koje se može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s člankom 16. ove Odluke su:

- građenje objekata kada je Općina Podgora investitor,

- građenje objekata namijenjenih predškolskom , osnovnom, srednjom i visokom obrazovanju

- građenje objekata za ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu države ili županije,

- građenje objekata namijenjenih vatrogasnim službama,

- građenje vjerskih i sakralnih objekata,

- građenje objekata koji predstavljaju spomen obilježje,

- građenje objekta za potrebe trgovačkog društva ili javnog poduzeća u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Podgora

- te građenje objekata koji su posebnom odlukom Općinskog vijeća određeni kao objekti od posebnog interesa.

 

Članak 18.

 

Manjak sredstava komunalnog doprinosa koji je nastao potpunim ili djelomičnim oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa namirit će se iz drugih proračunskih sredstava Općine Podgora.

 

 

 

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Članak 19.

 

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se financiraju iz sredstava uplaćenog komunalnog doprinosa, kao i visina potrebnih sredstava za ostvarivanje programa, utvrđuje se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz prethodnog stavka donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu («Glasnik» br. 6/04, 7/04, 10/10 i 4/12).

 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, za postupke za koje je do dana stupanja na snagu ove Odluke pokrenut postupak izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi, odnosno postupak izdavanja rješenja o izvedenom stanju, primijenit će se Odluka o komunalnom doprinosu («Glasnik» br. 6/04, 7/04, 10/10 i 4/12) ako to stranka pisanim putem zatraži i priloži potvrdu o danu pokretanja navedenog postupka.

 

Članak 21.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Podgora.

 

 

 

Klasa: 412-08/12-01/01

Ur.broj: 2147/05-02/01-12-1

 

U Podgori, 14. prosinca 2012

Općinsko vijeće Općine Podgora

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Vela, v.r.

 

Last Updated on Tuesday, 19 February 2013 14:38