Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Podgora | Print |
Friday, 09 May 2014 07:50

Na temelju članka 31. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 32. Statuta općine Podgora («Glasnik» 5/09, 9/09 i 3/13) Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 34. sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine, donosi:

ODLUKU

o izmjenama

Odluke o komunalnom doprinosu Općine Podgora

 

 

Članak 1.

U članku 4. stavku 1. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Podgora («Glasnik» br. 10/12, dalje u tekstu: Odluka) umjesto riječi «jedna zona», treba stajati tekst: «dvije zone».

Na kraju stavka dodaje se nova točka koja glasi: «II zona-Naselje Gornje Igrane (zabiokovski dio Općine Podgora)».

 

Članak 2.

Članak 1. U članku 6. stavku 1. Odluke dodaje se nova točka koja glasi:

II. zona ukupno 25,00 kuna odnosno za:

- javne površine 5,00 kn

- nerazvrstane ceste 10,00 kn

- groblje 2,00 kn

- javna rasvjeta 8,00 kn

Članak 2.

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Glasniku“, službenom glasilu Općine Podgora.

Klasa: 412-08/13-01/01

Ur.broj: 2147/05-02/01-13-1

Podgora, 17. travnja 2013. godine

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Stjepan Vela, v.r.