Natječaj za radno mjesto pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora | Print |
Tuesday, 07 February 2012 11:00

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), općinski načelnik Općine Podgora raspisao je natječaj koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 15/2012 od 02. veljače 2012. godine za radno mjesto pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora

-1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA :

- rukovodi, organizira i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela

- obavlja upravne i stručne poslove određene Zakonom, Statutom Općine Podgora, Odlukom o unutarnjem redu i drugim propisima

-izrađuje nacrte odluka, pravilnika i drugih normativnih akata

-pomaže u pripremanju sjednica načelniku i predsjedniku vijeća

-vodi evidenciju o radu djelatnika

-sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave

-obavlja i druge poslove određene Statutom Općine Podgora

PODACI O PLAĆI:

Osnovnu bruto plaću pročelnika/pročelnice čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta pročelnika/ice, sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore ( «Glasnik» Općine Podgora broj: 13/10), i bruto osnovice za izračun plaće, sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora ( «Glasnik» Općine Podgora broj: 13/10), uvećane za 0,50 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava

2. Upravni postupak i javne financije

3. Komunalno gospodarstvo i vodno gospodarstvo

4. Javna nabava i koncesije

5. Prostorno uređenje i gradnja

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

1. LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi «Narodne novine» broj 86/08 i 61/11),

3. Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 10/02 – Odluka USRH, 155/02, 45/03,43/04 – Odluka USRH, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07),

4. Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba («Narodne novine» broj 109/07 i 125/08),

2. UPRAVNI POSTUPAK I JAVNE FINANCIJE

5. Opći porezni zakon («Narodne novine» broj:147/08 i 18/11)

6. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09),

7. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 172/03,144/10,37/11 i 77/11)

8. Uredba o uredskom poslovanju («Narodne novine» 7/09)

9. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,147/03, 132/06, 26/07 – odluka USRH i 73/08),

10. Zakon o proračunu («Narodne novine» broj 87/08),

11. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj: 28/10),

3. KOMUNALNO GOSPODARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

12. Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11),

13.Zakon o financiranju vodnog gospodarstva («Narodne novine» broj: 153/09 i 90/11)

4. JAVNA NABAVA I KONCESIJE

14. Zakon o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 90/11),

15. Zakon o koncesijama («Narodne novine» broj 125/08),

5. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

16. Zakon o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno najmanje 5 dana prije održavanja testiranja na web stranici Općine Podgora stara.podgora.hr/opcina, te na oglasnoj ploči Općine Podgora, A.K. Miošića 2, 21327 Podgora.

Last Updated on Tuesday, 07 February 2012 12:00