JAVNI POZIV ZA NADMETANJE "CITY LIGHT" VITRINA | Print |
Tuesday, 10 April 2012 10:40

JAVNI POZIV ZA NADMETANJE "CITY LIGHT" VITRINA

 

Članak 1.

Predmet ovog poziva je nadmetanje za korištenje oglasnog prostora u 2012. godini na «City light» vitrinama u Podgori na slijedećim lokacijama;

 

- «Pošta Podgora» 4 oglasna mjesta, označena kako slijedi;

  1. sjeverna strana zapadne vitrine kod pošte
  2. južna strana zapadne vitrine kod pošte
  3. sjeverna strana istočne vitrine kod pošte
  4. južna strana istočne vitrine kod pošte

- «Autobusno stajalište – Hotel Natalia» - 2 oglasna mjesta označena kako slijedi;

  1. istočna strana vitrine na autobusnom stajalištu
  2. zapadna strana vitrine na autobusnom stajalištu

- «Kržanići» - 4 oglasna mjesta označena kako slijedi;

  1. istočna strana istočne vitrine u Kržanićima
  2. zapadna strana istočne vitrine u Kržanićima
  3. istočna strana zapadne vitrine u Kržanićima
  4. zapadna strana zapadne vitrine u Kržanićima

- "Veliki Studenac" 1 oglasno mjesto, označeno kako slijedi;

11. zapadna (prema moru) strana vitrine kod Velikog Studenca

Članak 2.

Trošak izrade i postave oglasnog plakata snosi odabrani ponuditelj, mimo ponuđene cijene koju plača Općini Podgora.

 

Članak 3.

Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe s područja Općine Podgora pod uvjetom da namjeravaju postaviti oglas za svoju registriranu djelatnost pod uvjetom da nemaju dugovanja prema Općini Podgora po bilo kojoj osnovi.

 

Članak 4.

Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena. Minimalna ponuđena cijena iznosi 1.500,00 kn po oglasnom mjestu.

 

Članak 5.

Rok za podnošenje ponuda je 25. travnja 2012. godine u 12 sati, bez obzira na način dostave, kada će se održati i javno otvaranje ponuda u prostorijama Općine Podgora.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji koji su pravovremeno podnijeli svoju ponudu i predstavnici Općine Podgora.

 

Članak 6.

Odabrani ponuditelj je dužan ponuđenu cijenu uplatiti do 04. svibnja 2012. godine do 12:00 sati.

Ukoliko ponuditelj do roka iz prethodnog stavka ne uplati ponuđenu cijenu smatrat će se da je odustao od ponude te će se pozvati slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji je dužan istog dana izvršiti uplatu ponuđene cijene.

 

Članak 7.

 

Način sastavljanja i dostave ponuda;

Ponuda mora sadržavati;

- Podatke o podnositelju ponude

- Dokaz o registraciji djelatnosti koju namjerava oglašavati

- Ponuda se može odnositi na samo točno određenu lokaciju (ponuditelj može predati više zasebnih ponuda za više lokacija) – Lokacija u ponudi mora biti označena brojem iz članka 1 ove odluke

- Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za pojedinu lokaciju

- Ponuditelj prilikom podnošenja ponude za svaku pojedinu lokaciju mora uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 200,00 knna ž.r. Općine Podgora 2330003-1833900002 poziv na broj 68 7706 – OIB ponuđaća. Ponuditelj mora dostaviti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude, a nedostatak takva dokaza neotklonjiv je nedostatak. Jamstvo za ozbiljnost ponude vratit će se u zakonskom roku nakon donošenja odluke o odabiru ili nakon poništenja postupka ako je neiskorišteno

Ponude se predaju u zatvorenim kovertama s naznakom «NE OTVARAJ» na

protokol Općine Podgora, a najkasnije do 25. travnja 2012. godine u 12:00 sati.

Članak 8.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

NAČELNIK

Ante Miličić