NATJEČAJ POVJERAVANJE KOMUNALNIH POSLOVA ČIŠĆENJA | Print |
Wednesday, 11 April 2012 10:12

Na temelju stavka 3. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09,7909,153/09 i 49/11) i članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora («Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora br 6/04), načelnik Općine Podgora objavljuje:

NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova čišćenja javnih površina u Općini Podgora

1. Objavljuje se poziv za podnošenje ponuda za obavljanja komunalnih poslova čišćenja javnih površina na području Općine Podgora. Ponude se mogu dostaviti samo za ukupnu uslugu koja je predmet natječaja, te nije dopušteno nuđenje inačica i alternativnih ponuda.

2. Vrijeme obavljanja poslova je četiri (4) godine od sklapanja ugovora o povjeravanju komunalnih poslova čišćenja javnih površina na području Općine Podgora.

3. Pravo na sudjelovanje: ponuditelji mogu biti fizičke ili pravne osobe s registriranom djelatnosti.

4. Ponuda mora sadržavati sve u skladu s natječajnom dokumentacijom.

5. U provedbi natječaja polazi se od pretpostavke da kandidati prihvaćaju obavljanje komunalnih poslova čišćenja javnih površina na način i pod uvjetima kako je predviđeno natječajnom dokumentacijom.

6. Mjerilo za ocjenu najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom

7. Preuzimanje dokumentacije: zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti natječajnu dokumentaciju u Jedinstvenome upravnom odjelu Općine Podgora, uz prethodnu najavu telefonom radnim danom od 9.00 do 12.00 sati ili elektroničkom poštom upitom na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: (021) 603-953

8. Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, preporučeno poštom ili osobno na adresu: Općina Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora, s nazivom i adresom ponuditelja, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za povjeravanje komunalnih poslova čišćenja javnih površina – ne otvarati“.

9. Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».

10. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda biti će u Općini Podgora dana 16. travnja 2012. godine u 12. 00. sati, uz pravo svih kandidata da sudjeluju u otvaranju.

11. Na temelju ocjene prijedloga Načelnik utvrđuje prijedlog za odabir, koji dostavlja općinskom vijeću koje donosi konačnu odluku o odabiru.

12. Općina Podgora zadržava pravo da bez obrazloženja poništi javni natječaj prije donošenja odluke o dodjeli poslova, bez snošenja posebne odgovornosti prema ponuditeljima.

Općina Podgora

Dokumentacija za nadmetanje (doc)

Natječajni troškovnik (doc)