UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA referent komunalni redar | Print |
Thursday, 29 May 2014 08:55

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), objavljen je oglas putem  «Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Makarska» dana 21. svibnja 2014. godine za prijem


referenta/ice

u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora, službu za komunalne djelatnosti, prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša – komunalnog redara - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme


OPIS POSLOVA :

Poslovi referenta komunalnog redara propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu: ( «Glasnik», službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/14) i obuhvaćaju sljedeće poslove:

obavlja sve poslove propisane Odlukom o komunalnom redu te drugim propisima
predlaže mjere za rješenje komunalnih problema
vodi evidenciju komunalnih objekata i predlaže radnje za njihovo održavanje i obnavljanje
organizacija održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanje druge općinske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti
prikuplja podatke za razrez općinskih poreza i komunalne naknade, o čemu vodi zapisnik
radi na parkiralištima i brine o redu na istima
izriče mandatne kazne
izrađuje i podnosi prekršajne prijave nadležnom sudu
priprema postupak obračuna i naplate komunalnog doprinosa
vodi brigu o redovnom održavanju javnih površina i predlaže mjere za njihovo uređenje i održavanje
uređenje naselja i stanovanja, te briga o zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša
uprava i briga o groblju
ostali poslovi po nalogu načelnika i pročelnika


PODACI O PLAĆI:

Osnovna bruto plaća radnog mjesta referenta komunalnog redara je umnožak koeficijenta složenosti poslova tog radnog mjesta (2,00) sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgore («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 13/10, 10/12, 2/14 i 5/14) i bruto osnovice za izračun plaće sukladno Odluci o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 14/10).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se pisano testiranje iz niže navedenih područja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

PODRUČJA TESTIRANJA:

Opći dio
Posebni dio

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
OPĆI DIO:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst).
2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13).

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».
POSEBNI DIO:

1. Odluke o komunalnom redu Općine Podgora («Glasnik» službeno glasilo Općine Podgora broj: 2/10).

Odluka se može pronaći na web-stranici «Općine Podgora».

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-   koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
-   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
-   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova ( 5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno riješe test (oni koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja) provesti će se intervju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje (kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova).
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.


MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA:

Testiranje kandidata koji pravovremeno dostave dokumentaciju održati će se dana 04. lipnja 2014. godine u 09:00 sati u prostorijama Općine Podgora, A. K. Miošića 2, 21327 Podgora.


OPĆINA PODGORA